News

100 pozdrowień na 100-lecie Niepodległości

Nasza szkoła pod opieką pani Justyny Stefańskiej wzięła udział w ogólnopolskiej akcji wysyłania kartek pocztowych z pozdrowieniami do koleżanek i kolegów ze szkół w całej Polsce. To geograficzna propozycja świętowania tak wyjątkowej rocznicy.
Akcja polegała na wysyłaniu przez uczniów szkół biorących w niej udział kartek z pozdrowieniami dla uczniów z innych miast. Dzięki temu dzieci i młodzież mogli się poznać i poczuć wspólnotę mimo że dzielą ich setki kilometrów. Inicjatywa ta, została zapoczątkowana przez grupę nauczycieli entuzjastów z kilku polskich szkół: SP Nr 2 w Bieczu, SP Nr 2 w Kępnie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rokicinach Podhalańskich oraz SP Nr 130 w Łodzi. Zatoczyła ona jednak szerokie kręgi. Włączyło się w nią ponad 600 szkół z całej Polski! W tym nasza.
Jak przebiegała akcja w naszej szkole?
• Koordynator akcji zebrał grupę uczniów chętnych do udziału.
• Ułożyliśmy tekst pozdrowień.
• Poprosiliśmy Radę Rodziców o dofinansowanie akcji.
• Zakupiliśmy kartki pocztowe i znaczki.
• Osoby biorące udział w akcji wpisywały pozdrowienia dla koleżanek i kolegów z innych miast (sprawiło nam to wiele radości).
• Każdą pocztówkę adresowaliśmy do innej szkoły z naszej listy placówek, które przyłączyły się do akcji. Nasza lista miała numer 5.
• Gotowe zaadresowane kartki z pozdrowieniami wraz z dopiskiem: 100 pozdrowień na 100-lecie Niepodległości wysłaliśmy w Polskę i czekaliśmy z niecierpliwością na przybycie kartek do nas.
• Otrzymane pocztówki umieściliśmy na dużej mapie Polski, która posłużyła nam jako element dekoracji na akademię z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
Niebagatelnym jest fakt, iż akcja wpisała się w rozwój kompetencji kluczowych, które stworzyła Unia Europejska. Przede wszystkim były to umiejętności takie jak:
• Porozumienie w języku ojczystym,
• Kompetencje społeczne i obywatelskie.

Wszystkim uczestnikom akcji, jej sponsorom serdecznie dziękujemy. Spisaliście się na medal!

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Sebastian Łabowski, adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.