News

Dni wolne od zajęćSzanowni Rodzice i Uczniowie

Informujemy i przypominamy, iż w kalendarzu na rok szkolny 2019/2020 dzień 12 czerwca 2020r. został zaplanowany jako dzień wolny od zajęć dydaktycznych, w związku z tym w tym dniu nie odbywa się też nauczanie zdalne. Jest również pozytywna opinia Rady Rodziców w tym temacie. Ponieważ nikt nie zgłosił zapotrzebowania na sprawowanie opieki w tym dniu, nie odbędą się też zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

MEN wyznaczył nowy termin egzaminów ósmoklasisty na 16,17,18 czerwca 2020. W związku z tym będą to dni wolne od zajęć dydaktycznych. Z powodu nadal panującej pandemii i wytycznych GIS (Generalny Inspektor Sanitarny) zasadne jest, aby w dniach 16,17,18 czerwca 2020 pozostali uczniowie nie byli obecni w szkole – podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych i konsultacji. Szkoła nie będzie mogła w tych dniach zapewnić pozostałym uczniom opieki, ani prowadzić nauczania zdalnego, ponieważ nauczyciele będą pracować w komisjach nadzorujących przebieg egzaminu.

Przypominamy jednocześnie, iż w kalendarzu na rok szkolny 2019/2020 w terminie wcześniejszych egzaminów ósmoklasisty były zaplanowane również dni wolne od zajęć dydaktycznych. Za zgodą MEN Dyrektor może w/w dni wolne od zajęć dydaktycznych przenieść na termin obecnych egzaminów, czyli 16,17,18 czerwca 2020. Prosimy o wyrozumiałość i ułatwienie nam przeprowadzenie egzaminów w sposób bezpieczny dla klas 8, jak i również nauczycieli pracujących w komisjach nadzorujących jego przebieg.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.