Dowozy

Dowozy uczniów
w roku szkolnym 2018/2019:

Dowóz na 1 godzinę lekcyjną na 745:

650 – Szkoła Czarny Las
654 – Kuźnica Kiedrzyńska -Stacja
655 – Kuźnica Kiedrzyńska Przedszkole
657 – Kuźnica Kiedrzyńska – Wkręt-Met
700 – Kuźnica Lechowa
705 – Szkoła Lubojna
707 – Kolonia Wierzchowisko
712 – Wierzchowisko
720 – Wola Hankowska
725 – Szkoła Czarny Las

Dowóz na 2 godzinę lekcyjną na 840:

800 – Szkoła Lubojna
803 – Kuźnica Lechowa – Sklep
805 – Kuźnica Lechowa
809 – Kuźnica Kiedrzyńska – Wkręt-Met
810 – Kuźnica Kiedrzyńska – Przedszkole
811 – Kuźnica Kiedrzyńska – Stacja
820 – Wola Hankowska
825 – Szkoła Czarny Las

Godziny odjazdu autobusu szkolnego
w roku szkolnym 2018/2019:

Poniedziałek

1330 Kuźnica Kiedrzyńska, Kuźnica Lechowa, Lubojna
1425 Objazd
1530 Objazd

Wtorek

1330 Kuźnica Kiedrzyńska, Kuźnica Lechowa, Lubojna
1425 Objazd
1530 Objazd

Środa

1330 Kuźnica Kiedrzyńska, Kuźnica Lechowa, Lubojna
1425 Objazd
1530 Objazd

Czwartek

1330 Kuźnica Kiedrzyńska, Kuźnica Lechowa, Lubojna
1425 Objazd
1530 Objazd

Piątek

1330 Objazd
1430 Objazd

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Sebastian Łabowski, adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.