News

Dzień Europejski w Dniu Dziecka

Po raz kolejny w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Europejski zorganizowany przez nauczycieli języków obcych. Tym razem obchody tego święta zostały połączone z Dniem Dziecka i miały formę konkursów i zabaw.

Organizacja ich była możliwa dzięki szkolnemu radiowęzłowi, ponieważ wszystkie zadania odbywały się w jednym czasie, a klasy pracowały indywidualnie w salach lekcyjnych. Głównym zadaniem dla klas było stworzenie projektu na temat wylosowanego wcześniej państwa europejskiego. W tej kategorii bezapelacyjnym zwycięzcą okazał się projekt dotyczący Niemiec wykonany przez klasę Ib. Pozostałe konkurencje były okazją do zabawy z językiem angielskim, wykazania się wiedzą na temat kultury krajów anglojęzycznych oraz znajomością zagadnień dotyczących Unii Europejskiej. Na tym polu główną nagrodę, czyli 5-minutowy pobyt na „Drodze Mlecznej”  wygrała klasa IIa. Po wręczeniu nagród zaprosiliśmy wszystkich na pokaz młodych talentów naszej szkoły, podczas którego uczniowie zaprezentowali swoje, czasem dość niezwykłe, umiejętności wokalne, taneczne i aktorskie. Dzień ten był szansą, aby poprzez zabawę i niekonwencjonalne formy pracy doskonalić umiejętności językowe uczniów oraz zintegrować całe środowisko szkolne. Mamy nadzieję, że nasze wrażenia i ogromne zaangażowanie uczniów i nauczycieli uchwyciliśmy na zdjęciach, które można zobaczyć w galerii szkoły.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.