Kadra pedagogiczna

Pracownicy pedagogiczni

Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego

 

Dyrektor: Beata Sikorska (pedagog)

Wicedyrektor: Piotr Paludkiewicz (wychowanie fizyczne)

Nauczyciele:

lp.NauczycielPrzedmiot

1. Bawor Aleksandra język angielski
2. Budzikur Aneta język angielski
3. Gawłowska Marta pedagog
4. Górnicki Sławomir muzyka
5. Jamrozik Karolina
6. Jaros Adam informatyka/matematyka/technika
7. Jarzyn Anna wychowanie fizyczne/świetlica
8. Jończyk Anna
9. Kałuża Magdalena
10. Kowalska Paulina pedagog specjalny współorganizujący kształcenie
11. Kudrzyn-Kowalska Marzanna język polski/historia
12. Lubkiewicz Jarosław historia/WoS/WDŻ
13. Marszałek Agata język niemiecki/szachy
14. Murek Mirosława język polski
15. Niemczyk Monika pedagog specjalny współorganizujący kształcenie
16. Oberska-Wilk Anna edukacja wczesnoszkolna
17. Opoka Paulina
18. Paludkiewicz Renata edukacja wczesnoszkolna
19. Panek Aleksandra
20. Piętak Dorota religia
21. Popczyk Iwona edukacja wczesnoszkolna
22. Respondek Anna matematyka/fizyka
23. Rorat Anna
24. Równiak Wiktoria
25. Rudowicz Karina
26. Stefańska Justyna język polski/WDŻ
27. Stefański Łukasz technika/edukacja dla bezpieczeństwa/świetlica
28. Szpręgiel Awieta wychowanie fizyczne
29. Trzewiczek Małgorzata
30. Wolska Izabela geografia/przyroda/doradztwo zawodowe
31. Wróż Bogumiła matematyka
32. Zyskowska Dorota logopeda/pedagog
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.