Kadra pedagogiczna | Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie

Kadra pedagogiczna

Pracownicy pedagogiczni

Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego

Dyrektor: Beata Sikorska (pedagog)

Wicedyrektor: Piotr Paludkiewicz (wychowanie fizyczne/edukacja dla bezpieczeństwa)

Nauczyciele:

lp. Nauczyciel Przedmiot
1. Banasiak Karolina nauczyciel wspomagający
2. Budzikur Aneta język angielski
3. Bugara Adriana pedagog/rewalidacja
4. Chęcińska-Siudeja Karolina rewalidacja
5. Gawłowska Katarzyna religia
6. Gondro Ewelina edukacja wczesnoszkolna
7. Górnicki Sławomir muzyka/zajęcia techniczne/ zajęcia artystyczne
8. Górska Anna chemia/matematyka
9. Jaros Adam informatyka/zajęcia techniczne
10. Jarzyn Anna wychowanie fizyczne/świetlica
11. Jastrzębska Bogna fizyka/informatyka/rewalidacja (urlop)
12. Knapik Anna świetlica
13. Kokot Danuta biblioteka
14. Kowalska Paulina nauczyciel wspomagający
15. Kudrzyn-Kowalska Marzanna język polski/historia i społeczeństwo
16. Kustra Agnieszka język angielski/świetlica
17. Lubkiewicz Jarosław historia/WoS/WDŻ
18. Ładniak Mikołaj wychowanie fizyczne
19. Małecki Zbigniew plastyka (urlop)
20. Marszałek Agata język niemiecki/edukacja informatyczna
21. Murek Mirosława język polski
22. Nabiałczyk Adriana biologia/przyroda
23. Niemczyk Monika nauczyciel wspomagający/rewalidacja
24. Oberska-Wilk Anna edukacja wczesnoszkolna
25. Paludkiewicz Renata edukacja wczesnoszkolna/plastyka/edukacja artystyczna
26. Piętak Dorota religia
27. Popczyk Iwona edukacja wczesnoszkolna/rewalidacja
28. Radomska Maria rewalidacja
29. Respondek Anna matematyka/przyroda
30. Stefańska Justyna język polski/zajęcia artystyczne
31. Stefański Łukasz wychowanie fizyczne/technika/zajęcia techniczne/edukacja dla bezpieczeństwa/świetlica
32. Szpręgiel Awieta wychowanie fizyczne/gimnastyka korekcyjna/ zajęcia komputerowe
33. Tronina Agnieszka rehabilitacja
34. Wawszczak Joanna fizyka/świetlica
35. Witczak Katarzyna rehabilitacja
36. Wolska Izabela geografia/przyroda/świetlica
37. Woźniak Karolina język angielski/świetlica
38. Wróblewska Maria pedagog
39. Wróż Bogumiła matematyka
40. Zyskowska Dorota logopeda/rewalidacja

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Sebastian Łabowski, adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.