News

KONKURS „MAGIA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA”

REGULAMIN KONKURSU

MAGIA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

I. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna w Czarnym Lesie

II. Celem konkursu jest:


1. Zachowanie tradycji związanej ze świętami Bożego Narodzenia.

    2. Pobudzenie inwencji twórczej w zakresie wykonanych prac plastycznych: kartek świątecznych i ozdób świątecznych oraz w zakresie prac literackich: życzenia, wiersze, opowiadanie o tematyce świątecznej.

    3. Prezentacja kartek i ozdób świątecznych jako element kultury i tradycji narodowej.

    4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych i literackich dzieci i młodzieży.

    5. Ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami świąt Bożego Narodzenia.

    6. Popularyzacja twórczości utalentowanych uczniów.

III. Tematyka konkursu: 

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie według kategorii wiekowej:

a) klasy I-III kartki świątecznej lub ozdoby świątecznej

b) klasy IV-VI stworzenie oryginalnych życzeń świątecznych lub opowiadania o tematyce świątecznej albo wiersza o w/w tematyce (mile widziane ozdobione teksty)

c) klasy VII-VIII napisanie wiersza lub opowiadania o tematyce świątecznej (mile widziane ozdobione prace).

Technika wykonywanej pracy jest dowolna. Przy ocenie prac plastycznych brane będą pod uwagę: estetyka, wykorzystanie naturalnych materiałów, pomysłowość oraz zgodność treści, charakteru i formy prac. Przy ocenie prac literackich komisja konkursowa będzie zwracała uwagę na pomysłowość, styl, formę i kompozycję oraz zgodność z tradycją i kulturą.

WARUNKI KONKURSU:

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie.

2. Przyjmowanie prac konkursowych do 13 grudnia 2019r. w szkolnej bibliotece u pani Justyny Stefańskiej.

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas szkolnych Jasełek 20 grudnia 2019r.

4. Praca konkursowa ucznia musi zawierać następujące dane: imię, nazwisko, klasa.

5. Autorzy najpiękniejszych prac w swojej kategorii wiekowej otrzymają nagrody.

6. Informacji o konkursie udziela nauczyciel-bibliotekarz, pani Justyna Stefańska.
7. Prace konkursowe pozostają własnością Biblioteki.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.