News

Konkursy w bibliotece

Biblioteka Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie ogłasza konkursy:

  • plastyczny na najładniejsze jajko wielkanocne „Jajko wielkanocne”– dla klas I-III.

Każdy uczestnik,  zgłaszając się do udziału w bibliotece szkolnej, otrzyma szablon jajka, które ozdobi wg własnego pomysłu dowolną techniką.

  • plastyczny na kartkę wielkanocną dla klas IV- VI

„ Wielkanocna kartka”. Każdy uczestnik może zgłosić wyłącznie 1 pracę w formacie A5 (148 x 210 mm) wykonaną dowolną techniką o tematyce świątecznej.

  • literacko – plastyczny na najciekawszy plakat promujący czytanie, „Czytać warto, bo…” – dla uczniów klas VII, VIII i III G. Każdy uczestnik może zgłosić wyłącznie 1 pracę w formacie A3 (297 x 420mm) wykonaną dowolną techniką.

Uwaga!

– Prace należy przynosić do biblioteki do dnia 4 kwietnia 2019 roku.
– Każda praca winna być opisana: imię, nazwisko, klasa (na drugiej stronie kartki).
– W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej.
– Jury przy ocenie pracy zwróci uwagę na: format pracy,  pomysłowość oraz estetykę.
– Ogłoszenie wyników konkursu – 8 kwietnia 2019 r.
– Laureaci otrzymają nagrody książkowe.
– Informacji na temat konkursu udziela bibliotekarz.

Danuta Kokot

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Sebastian Łabowski, adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.