News

„Kto czyta książki, żyje podwójnie”

„Kto czyta książki, żyje podwójnie” powiedział Umberto Eco. Szkolna biblioteka pragnie te słynne słowa wcielić w czyn za sprawą całorocznej akcji „Czytamy dzieciom” adresowanej do uczniów naszej szkoły. Nie od dziś wiadomo, że czytając dzieciom, poszerzamy ich wiedzę o człowieku, o świecie, dostarczamy naszym pociechom całego bogactwa przeżyć. Kontakt z książką wzbogaca słownictwo dziecka, jego wyobraźnię, książki rozszerzają świat ich uczuć i myśli.
Dnia 29.10. zainaugurowaliśmy akcję „Czytamy dzieciom”, która prowadzona będzie systematycznie, przez cały rok szkolny, zajęcia odbywać się będą zawsze raz w miesiącu. Dzieci uczęszczające na zajęcia to uczniowie najmłodszych klas szkoły podstawowej. Przy organizowaniu zajęć pomagają uczniowie starszych klas. Zajęcia czytelnicze prowadzone są przez nauczyciela-bibliotekarza i nauczycielkę języka polskiego-panią Justynę Stefańską. Czytane dzieciom książki obejmują klasykę, baśnie, bajki, dziecięcą literaturę współczesną, wiersze. Książki czytane są w całości lub fragmentach. Czytanie trwa 20-25 minut. Celem zajęć jest podniesienie poziomu czytelnictwa wśród dzieci, zainteresowanie zbiorami szkolnej biblioteki i klasyką literatury polskiej, tworzenie skojarzeń czytania z przyjemnością i poczuciem myślenia, stymulowanie rozwoju emocjonalnego, przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych, uczenie nieagresywnych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów, kształtowanie nawyku czytania na całe życie, budowanie więzi między dorosłym i dzieckiem oraz stymulowanie rozwoju emocjonalnego. Wybierając lekturę staramy się, by były to książki napisane lub tłumaczone poprawną i ładną polszczyzną, uczące racjonalnego myślenia, niosące przesłanie szacunku wobec dziecka, ludzi, innych istot, prawa, promujące pozytywne wzorce postępowania, dostosowane do wrażliwości dziecka – nie wzbudzające lęków, i niepokojów, ciekawe dla dziecka. Wybrane pozycje książkowe pochodzą m.in. z tzw. „Złotej listy” książek polecanych i propagowanych przez autorów programu „Cała Polska Czyta Dzieciom”.
Czytanie ma się zawsze kojarzyć uczniom z radością. Powinno być magiczną porą wspólnego dokonywania odkryć, przeżywania tajemnic i wzruszeń, porą, której dziecko nie może się doczekać; nigdy nie powinno być przymusem, karą czy nudą. Ponadto systematyczne uczestniczenie w zajęciach wpłynie na przedmiotowe osiągnięcia uczniów, tym bardziej, że uczestniczący w programie uczeń poprawia swą koncentrację, wydłuża swój przedział uwagi, lepiej rozumie teksty i polecenia, wycisza się i wykazuje większą gotowość do nauki, zacieśnia więź pomiędzy sobą a nauczycielem, wzrasta jego poczucie humoru, zna treść wielu książek.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.