News

„Ludzie listy piszą, zwykłe, polecone”

Jak wyśpiewał to kiedyś zespół „Skaldowie”, ludzie od dawna lubili do siebie pisać listy. Zmieniła się tylko forma przekazu informacji i dziś korzystamy z mobilnych aplikacji na naszych telefonach. Chcąc przybliżyć naszym uczniom emocje jakie towarzyszą pisaniu tradycyjnych listów, uczniowie Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie podjęli wyzwanie jakim było napisanie listu do chorego dziecka, przebywającego w szpitalu.
Dnia 19.12.2018r. dzieci przebywające na oddziale Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie, otrzymały tradycyjne listy napisane przez uczniów naszej szkoły. Podczas listopadowego spotkania zorganizowanego w ramach szkolnego programu „Akcja Integracja”, uczniowie pisali listy i ozdabiali koperty. Przyzwyczajeni do autokorekty i podpowiedzi słów dostępnych w komunikatorach, mieli naprawdę niełatwe zadanie. Pracując w małych zespołach udało im się jednak napisać piękne życzenia oraz słowa otuchy dla tych, którym stan zdrowia nie pozwala chodzić do szkoły.Celem spotkania było uwrażliwienie naszych uczniów na problemy ich rówieśników, którzy obowiązek szkolny często realizują przebywając na oddziale szpitalnym. Naszym zamiarem było również rozwijanie wrażliwości estetycznej uczniów, doskonalenie ich kreatywności, a także uczenie tolerancji, empatii i poprawnych zachowań, a przede wszystkim integracja uczniów niepełnosprawnych. Po raz kolejny pomoc koleżeńska była niezastąpiona i konieczna.
Uczniowie przekonali się o tym, że list w cale nie musi być elektroniczny. Ten tradycyjny, napisany własnoręcznie na kolorowej papeterii często sprawia więcej radości. Jesteśmy przekonane, że pacjenci ucieszyli się otrzymując nasze listy i życzenia. Radość w kopercie dała również piszącym mnóstwo frajdy, a czas spędzony razem był dla naszych uczniów źródłem radości i okazją do rozmowy. Na koniec zajęć dzieci wykonały wspólny plakat z życzeniami, który został umieszczony w szpitalnej świetlicy. Wszystkim piszącym dziękujemy!

Karolina Banasiak, Monika Niemczyk

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Sebastian Łabowski, adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.