News

Nabór uczestników – uczniów w ramach projektu unijnego „Otwarty umysł”

Dyrektor Szkoły ogłasza nabór uczestników – uczniów – w ramach projektu unijnego „Otwarty umysł”. W projekcie będą realizowane 4 zadania. Pierwsze trzy dotyczą zajęć dla uczniów, czwarte – nauczycieli.
Zadanie pierwsze to rozwijanie kompetencji kluczowych matematyczno – przyrodniczych i językowych u uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik.
Drugie zadanie to tworzenie w szkole warunków do nauczania eksperymentalnego (którego realizacja w postaci zajęć przesunie się w związku z koniecznością dokonania remontu i ogłoszeniem na niego przetargu przez Gminę, gdyż do realizacji tego zadania jest niezbędna właściwie doposażona pracownia i pomoce dydaktyczne, jednak rekrutacja uczestników na to zadanie odbędzie się wraz z pozostałymi).
Trzecie zadanie to indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych.
Zadanie czwarte dotyczy szkoleń dla nauczycieli w związku z realizacja zadań dla uczniów.
Na zajęcia z zadania 1 i 2 mogą rekrutować się uczniowie klas od I-VIII, na zajęcia z obszaru zadania 3 – uczniowie klas: IV – VIII. Szczegóły informacji są dostępne w sekretariacie, w przypadku braku możliwości pobrania dokumentów rekrutacyjnych ze strony internetowej można po nie się zgłosić do sekretariatu. proszę o dokładne zapoznanie się z dokumentami rekrutacyjnymi, zawierają one sporo informacji o samym projekcie i wymagają one podpisu rodzica/opiekuna prawnego i podpisu samego ucznia/uczennicy (dotyczy tych uczniów, którzy umieją się podpisać).

Załączniki:

  Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie "Otwarty umysł" (282,8 KiB, 419 pobrań)


  Załączniki nr 1 - 7 do REGULAMINU (934,5 KiB, 510 pobrań)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.