News

Nauka zdalna w klasach 4-8

Od dnia 26 października 2020r. na razie przez 2 tygodnie uczniowie klas 4-8 przechodzą na nauczanie zdalne. Zajęcia odbywają się przez Microsoft 365. Nauczyciel prowadzi zajęcia w szkole, na sprzęcie szkolnym w godzinach ustalonych w planie lekcji. Zajęcia on- line trwają 30 minut, a to oznacza, że uczniowie mają 25 do 30 minut (średnio) od zakończenia jednych zajęć do rozpoczęcia następnych. Nie wszystkie kółka zainteresowań będą się odbywały, nauczyciel poda uczniom, których przez najbliższy czas nie będzie. Odbywają się wszystkie zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, czyli zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, dydaktyczno – wyrównawcze, w razie niejasności proszę konsultować się z nauczycielem, który je prowadzi. Odbywają się też zajęcia z fizjoterapeutą, ze względu na ich charakter w szkole ( indywidualnie rozmawiać z nauczycielem, gdyby było konieczne przesunięcie czasu rozpoczęcia zajęć, gdyby wystąpił problem z przyjazdem na nie do szkoły, po zdalnej lub przed zdalną lekcją). O innych sprawach pojawiających się doraźnie w najbliższym czasie będziemy informować na bieżąco.

Pozdrawiam, Beata Sikorska.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.