Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2021/2022
Dokumenty rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 (do przejrzenia/pobrania):

  Zgoszenie_ucznia_-_OBWD_2021_2022.pdf (268,3 KiB, 24 pobrań)


  Zgoszenie_ucznia_-_SPOZA_OBWODU_2021_2022.pdf (304,2 KiB, 14 pobrań)


  KLAUZULA_INFORMACYJNA-_rekrutacja-skonwertowany.pdf (117,2 KiB, 14 pobrań)


  OWIADCZENIE_WOLI_RODZICA-_szkoa-2021_2022-skonwertowany.pdf (142,7 KiB, 16 pobrań)

Obiady w szkole!


Szanowni Państwo w związku z obowiązującymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS, uprzejmie informujemy, że nie jesteśmy w stanie zapewnić odpowiednich warunków do wydawania obiadów uczniom na terenie szkoły.
Jeśli będzie możliwość wydawania posiłków na terenie szkoły, poinformujemy Państwo o tym jak najszybciej.

Dyrekcja Szkoły

KLAUZULA INFORMACYJNA – Nauka zdalna!

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – „dalej jako RODO” informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie reprezentowana przez Dyrektora Beatę Sikorską (adres: ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las)
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: ewa.olejarz@mykanow.pl
3. Administrator danych osobowych dokonuje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka w zakresie niezbędnym do realizacji zadania Placówki polegającego na nauczaniu na odległość z wykorzystaniem metod i technik umożlwiających zdalną formę kształcenia. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO, w związku z art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm), oraz rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U 2020, poz. 493 i poz. 492);
4. Dane osobowe uczniów i ich rodziców dla potrzeb zdalnego nauczania przetwarzane będą w zakresie: imię (imiona) nazwisko, dane kontaktowe, adres poczty e-mail, nr telefonu, nazwę użytkownika komunikatora lub innego środka komunikacji elektronicznej;
5. Państwa dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora. Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. dostawcy usług internetowych, dostawcy systemów informatycznych, usługodawcy wykonujących usługi serwisu systemów informatycznych Microsoft.
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, tj. procesu nauczania zdalnego (przepisy prawa wymienione w punkcie 3) oraz pobierania nauki.
7. Państwa i dziecka dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia nauki zdalnej.
8. Dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego, co do którego Komisja Europejska nie wydała decyzji o zapewnieniu odpowiedniego stopnia ochrony danych. Dane osobowe będą chronione poprzez zastosowanie:
a. Standardowych klauzul ochrony przyjętych przez Komisją Europejską i zatwierdzonych przez Komisję Europejska
b. Wiążących reguł korporacyjnych
9. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz danych swojego dziecka, otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia do innego administratora, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem ich przetwarzanie pod adres: ul. Stawki 2, 00-964 Warszawa

Dokument do pobrania:

  KLAUZULA INFORMACYJNA - nauka zdalana (120,9 KiB, 5 pobrań)

Powrót uczniów klas I-III szkół podstawowych – wytyczne MEN!

Powrót uczniów klas I-III do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. Wspólnie z GIS i MZ przygotowaliśmy wytyczne dla szkół. Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.
Załącznik:

  Wytyczne_MEiN_MZ_i_GIS_dla_klas_I-III_szk_podstawowych.pdf (188,2 KiB, 30 pobrań)

Dowozy i odwozy autobusu szkolnego obowiązujące od 18.01.2021r.

Przygotowania do powrotu uczniów do szkół i testy przesiewowe dla nauczycieli na obecność koronawirusa!

Przygotowania do powrotu uczniów do szkół i testy przesiewowe dla nauczycieli na obecność koronawirusa

08.01.2021

Trwają przygotowania do ewentualnego powrotu najmłodszych uczniów do szkół. Mamy gotowe wytyczne sanitarne, mamy gotowy harmonogram przeprowadzania testów przesiewowych na obecność SARS-Cov-2 dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, odbyliśmy szereg rozmów z kuratorami oświaty, Radą Konsultacyjną ds. bezpieczeństwa w edukacji, Głównym Inspektorem Sanitarnym, Ministerstwem Zdrowia. Wszystko jednak będzie zależało od dziennych wyników zachorowań i ostatecznej decyzji epidemiologów.
„Rusza ogólnopolska akcja badania nauczycieli 11-15 stycznia 2021 r. – dobrowolne, bezpłatne testy przesiewowe nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, szkół specjalnych i pracowników administracyjnych tych szkół”. (więcej…)

Jasełka 2020

Jasełka w czasie pandemii!

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. W poprzednich latach o tej porze trwały intensywne przygotowania do jasełek, które wystawiane były dla społeczności szkolnej i rodziców.

W tym roku z racji pandemii i zdalnego nauczania, uczniowie kl. 3b przygotowali krótkie jasełka wraz życzeniami. W imieniu uczniów i nauczycieli życzę miłego oglądania.

Dorota Piętak

Poniżej link do jasełek: https://drive.google.com/file/d/1mq01lhPggbag7VQ-OSrpXQ95eh_PKrDU/view?usp=sharing

„Otwarty Umysł”

Szanowni Państwo – uprzejmie informujemy, że zakończyła się rekrutacja do projektu „OTWARTY UMYSŁ”.
Prosimy o nie przesyłanie zgłoszeń na zajęcia – brak wolnych miejsc. Listy uczestników będą wywiszone w szkole na tablicy ogłoszeń. Nauczyciele, którzy mają prowadzić zajęcia w ramach projektu, rówież będą mieli dostęp do listy uczestników.

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

W okresie od września do grudnia 2020 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie realizowany był „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, którego celem było rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa. W ramach programu nasza biblioteka szkolna otrzymała środki finansowe na zakup nowości wydawniczych. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 15.000 zł księgozbiór biblioteki wzbogacił się o kilkaset książek, wśród których znalazły się nowości wydawnicze, lektury, audiobooki. Zakupiono nowości z tekstem z dużą czcionką, wydania z małą ilością tekstu, z barwnymi ilustracjami, pozycje logopedyczne, terapeutyczne, książki których tematyka dotyczy akceptacji niepełnosprawności, uwzględniając tym samym potrzeby uczniów z dysfunkcjami. Książki te wykorzystywano podczas zajęć rewalidacyjnych z uczniami.
Zgodnie z wymogami programu, zakup wszystkich pozycji odbył się po konsultacjach z uczniami, rodzicami i innymi organami. Nowo zakupione książki zagościły w bibliotece na specjalnie wydzielonych regałach opatrzonych logo Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Dla wszystkich odwiedzających bibliotekę jest to widoczny znak, gdzie należy szukać nowości wydawniczych. (więcej…)

Oceny na zakończenie I półrocza!


Szanowni Państwo – uprzejmie informujemy i przypominamy, że zgodnie z naszym kalendarzem na rok 2020/2021 do 22.12.2020 nauczyciele powiadomią o ocenach niedostatecznych uczniów. Również wystawią proponowane oceny na zakończenie 1 półrocza. Oceny proponowane na I półrocze będą wcześniej, z uwagi na zmianę terminu ferii: od 4 stycznia 2021 do 17 stycznia 2021r., bo w zgodzie z naszym Statutem powinny być wystawione do 11 stycznia 2021r, ale to nie możliwe w związku z wcześniejszymi feriami. Po powrocie z ferii, parę dni później, w dniu 22 stycznia odbędzie się klasyfikacja śródroczna.

Pozdrawiam, Beata Sikorska
Strona 1 z 59123456...102030...Ostatnia »

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.