Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie

Procedury i oświadczenie do podpisu przez rodzica/opiekuna wraz z informacją o COVID-19 – dotyczy klas 1-3

Drodzy Rodzice!

Poniżej zamieszczamy procedury i oświadczenie do zapoznania się z nimi przez rodziców i/lub ewentualnego wydrukowania, w celu podpisania wymaganych oświadczeń i procedur. Jeśli rodzic nie będzie miał takiej możliwości w domu podpisze je w szkole przy przyprowadzeniu dziecka do szkoły.

Beata Sikorska

Procedury i oświadczenie:

  Procedura postepowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID -19 (190,1 KiB, 93 pobrań)

  Procedura przeprowadzania dzieci do szkoly (185,9 KiB, 45 pobrań)

  Procedura dezynfekcji sal - Czarny Las (383,0 KiB, 66 pobrań)

  Inormacja o CoVID -19 - ryzyko (190,2 KiB, 81 pobrań)

  Oświadczenie Rodzica - Czarny Las (188,0 KiB, 73 pobrań)

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

Drodzy Rodzice!

MEN od 25 maja 2020r. przywraca możliwość prowadzenia w szkołach zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami dydaktycznych dla uczniów klas I-III.
W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z wytycznymi GIS, MZ i MEN umieszczonymi na naszej stronie internetowej. W zależności od zadeklarowanej liczby dzieci w danej klasie będą to zajęcia opiekuńczo – wychowawcze lub dydaktyczno – wychowawcze z wychowawcą klasy.
W związku z odgórnymi wytycznymi jest ograniczona ilość miejsc w świetlicy, dlatego w pierwszej kolejności na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy będą przyjmowani uczniowie, których rodzice oboje pracują.
Rodzice, którzy zdecydowali się przysłać swoje dzieci do szkoły w poniedziałek przynoszą wypełniony wniosek z deklaracją zgody na udział w zajęciach. Do końca tygodnia na stronie internetowej będą zamieszczone procedury związane z przyprowadzaniem i odbieraniem dzieci do i ze szkoły, procedury w przypadku zachorowania na COVID-19. Przy przyjęciu dziecka do szkoły będą jeszcze do podpisania wymagane oświadczenia i zgody rodzica m. in. na mierzenie temperatury.
Na dzień dzisiejszy Gmina nie ma możliwości dowozu dzieci do szkoły. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Beata Sikorska

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ogłaszamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.
Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:
od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.
od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.
Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych. (więcej…)

Informacja dotycząca zajęć opiekuńczo-wychowawczych/dydaktycznych klas 1-3

Szanowni Państwo – w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uprzejmie informujemy, że aby dziecko mogło uczęszczać na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze bądź dydaktyczne w szkole od 25.05.2020 r. to musi być wypełniony i podpisany wniosek przez rodzica/opiekuna. Wniosek należy złożyć do sekretariatu szkoły przed rozpoczęciem zajęć.
Wniosek:

  Wniosek ze zgodą na udział w zajęciach (188,5 KiB, 53 pobrań)

Wytyczne przeciwepidemiczne

W związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju stopniowo uruchamiana jest praca przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne, czy możliwość przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych.
Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim zapewnią dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomogą w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19.

Wytyczne:

  Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna (152,7 KiB, 30 pobrań)


  Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole (96,4 KiB, 26 pobrań)


  Rekomendacje GIS – zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (108,6 KiB, 23 pobrań)


  Wytyczne – przeprowadzanie egzaminów (509,1 KiB, 28 pobrań)

Nauczanie zdalne

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty okres kształcenia na odległość ulega wydłużeniu do dnia 7 czerwca 2020 r.

Style uczenia się

Informacja dot. świadczeń socjalnych – wypoczynek letni – dla pracowników szkoły

Szanowni Państwo – w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uprzejmie informujemy, że aby skorzystać z dofinansowania do wypoczynku letniego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, uprzejmie prosimy o dosłanie wypełnionych dokumentów (tj. wniosek i oświadczenie o dochodach) do sekretariatu do końca maja 2020 r.
Ponadto, informujemy, że nie będzie możliwe otrzymanie świadczenia w gotówce, w związku z tym, prosimy na wniosku dopisać numer konta bankowego, na które świadczenie będziemy mogli przekazać.

Załączniki:

  Wniosek o dofinansowanie wypoczynku letniego dla pracowników obsługi szkoły i emerytów (410,6 KiB, 47 pobrań)


  Oświadczenie o dochodach za 2019 rok (356,8 KiB, 49 pobrań)

Informacja dotycząca rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

Na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2020 r. Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że wszyscy rodzice uczniów zakwalifikowanych do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie potwierdzili wolę przyjęcia do szkoły w formie pisemnego oświadczenia.
W związku z czym wszyscy uczniowie zakwalifikowani zostali przyjęci do klas I.
Lista uczniów przyjętych do klas I, wraz z podziałem na grupy, znajduje się w załączniku.
W razie jakichkolwiek pytań, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

Załącznik:

  Lista uczniów przyjętych do klas I, wraz z podziałem na grupy (2,4 MiB, 223 pobrań)

Kształcenie na odległość przedłużone do 24 maja br. Nowe terminy egzaminów ósmoklasisty

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.
Dodatkowo opublikowano harmonogram egzaminów. Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Prosimy o zapoznanie się z komunikatami w tej sprawie. Zachęcamy również do śledzenia informacji publikowanych na stronie internetowej www.gov.pl/edukacja.

Podstawa prawna:
1. Nowelizacja rozporządzenia MEN – COViD-19 (art. 30b) 24.04
2. Uzasadnienie do nowelizacji rozporządzenia MEN – COViD-19 (art. 30b) 24.04
3. Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br. – komunikat MEN
4. Harmonogram egzaminów – komunikat MEN

Strona 3 z 53123456...102030...Ostatnia »

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.