News

Niech od Bałtyku, aż do stóp Tatr Babcie i Dziadkowie żyją 100 lat!


Pod takim hasłem w dniu 17.01.2014r. W Zespole Szkół w Czarnym Lesie uczniowie Szkoły Podstawowej obchodzili jedno z najpiękniejszych świąt w roku: Dzień Babci i Dziadka- dzień pełen uśmiechu, wzruszeń, łez i radości.
Uroczystość rozpoczął Pan Dyrektor Adam Jaros wygłaszając krótkie przemówienie. Złożył w imieniu swoim i wszystkich nauczycieli serdeczne życzenia wszystkim babciom i dziadkom.
W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie mogli podziwiać swoje wnuki w różnych formach artystycznych. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, recytatorskie i taneczne. Wnukowie słowami wierszy i piosenek wyrazili miłość i szacunek dla Kochanych Babć i Dziadków oraz podziękowali za troskę i opiekę nad nimi. Czcigodni goście z dumą patrzyli na swych wnuków i ze wzruszeniem odbierali czułe słowa kierowane pod ich adresem.
Program artystyczny zapewnił przybyłych gości o tym, że ich wnuczęta nie tylko osiągają wspaniałe wyniki w nauce, ale posiadają także zdolności muzyczne i recytatorskie.
Występy nagrodzone zostały gromkimi brawami, a wnukowie wręczyli gościom przygotowane własnoręcznie upominki i odśpiewali „Sto lat”.
Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem, który był okazją do rozmów i wspomnień. Zaproszeni goście opuszczali naszą szkołę z uśmiechami na twarzach i serdecznymi podziękowaniami za wszystko.
Mamy nadzieję, że nasza uroczystość pozostawiła miłe wspomnienia w sercach Babć i Dziadków.

Anna Oberska-Wilk, Renata Paludkiewicz

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.