News

„Obrazkowy słownik języka angielskiego”

Maj to nie tylko czas, w którym odliczamy dni do wakacji, ale również miesiąc obchodów „Dni Europejskich”. Dlatego też w ramach szkolnego programu „Akcja Integracja” realizowaliśmy 24.05.19r. zajęcia, na których tworzyliśmy „Obrazkowy słownik języka angielskiego”. Głównym celem naszego spotkania była integracja uczniów naszej szkoły. Kolejny raz mieliśmy okazję współpracować ze sobą, razem wykonać prace plastyczne, a przy tym świetnie się bawić. Uczniowie mieli za zadanie wykonać obrazkowy słownik języka angielskiego, w którym znalazła się forma pisana słowa oraz jego wizualizacja dowolną techniką i w dowolnej formie. Dzieci wykorzystywały kolorowy papier, bibułę, ryż, kawę, cukier oraz inne produkty, z których powstawały wyjątkowe prace. Zajęcia, prowadzone z wykorzystaniem tej techniki, cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci, dawały im dużo radości i wiary w swoje możliwości. Uczniowie chętnie współpracowali ze sobą, pomagając sobie nawzajem, a o to nam przecież najbardziej chodziło! Podczas warsztatów uczestnicy często używali języka angielskiego, chwaląc się, jakie jeszcze inne słowa znają w tym języku. Naszym zamiarem było bowiem nie tylko propagowanie twórczości plastycznej, ale wzbudzanie zainteresowania nauką języka obcego oraz utrwalenie i poszerzenie słownictwa z zakresu języka angielskiego, ponieważ taki słownik urozmaica naukę i poszerza wiedzę uczniów. Ze wszystkich prac została wykonana wystawa, którą podczas przerw mogą podziwiać pozostali uczniowie naszej szkoły. Dziękujemy wszystkim za wspaniałą zabawę!

Monika Niemczyk
Karolina Banasiak

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.