News

Pomoc materialna dla uczniów

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2013/2014 gmina Mykanów rozpoczyna nabór wniosków uprawniających do wypłaty stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego oraz dofinansowania zakupu podręczników w ramach programu rządowego ,,Wyprawka szkolna”. Stypendia szkolne w 80% dotowane są przez budżet państwa, 20 % to środki z budżetu gminy. W minionym roku szkolnym tj. 2012/2013 gmina wypłaciła stypendia szkolne dla 347 uczniów oraz 7 zasiłków szkolnych, na łączną kwotę 273 067,00 zł. w tym środki własne gminy wyniosły 54 613,40 zł.

Ze środków programu rządowego ,,Wyprawka szkolna”, przeznaczonego na dofinansowanie zakupu podręczników, w ubiegłym roku skorzystało 153 dzieci na łączną kwotę 29 870,00 zł.

W roku szkolnym 2013/2014 w gminie Mykanów można uzyskać następujące świadczenia dla uczniów, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej :

      1. Stypendium szkolne
      2. Zasiłek szkolny
      3. Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. ,,WYPRAWKA SZKOLNA”

Zasady udzielania w/w świadczeń:

PRAWO KORZYSTANIA Z JEDNEGO ŚWIADCZENIA NIE WYKLUCZA MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z POZOSTAŁYCH PO SPEŁNIENIU WYMAGANYCH KRYTERIÓW.

DRUKI DO POBRANIA NA STRONIE URZĘDU GMINY MYKANÓW W ZAKŁADCE DLA INTERESANTA

I. Stypendium socjalne

Wymagane dokumenty :

1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego – do pobrania na stronie Gminy Mykanów w zakładce – dla interesanta lub w sekretariacie Zespołu Szkół.

2. Zaświadczenie o wysokości dochodu za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, do którego zalicza się :

a) wynagrodzenie netto ze stosunku pracy
b) emerytura
c) renta inwalidzka, rodzinna, w tym również zagraniczne
d) renta socjalna
e) zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego
f) zasiłek pielęgnacyjny
g) świadczenia pielęgnacyjne
h) dodatek mieszkaniowy
i) alimenty i świadczenia alimentacyjne
j) zasiłek dla bezrobotnych
k) dochody z gospodarstwa rolnego ( ha przeliczeniowe x 250,- zł)
l) dochody z działalności gospodarczej ( zaśw. z Urzędu Skarbowego.)
m) umowy o dzieło lub umowy zlecenia
n) stypendia
o) inne dochody

Miejsce złożenia dokumentów:

Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Zdrowia UG Mykanów pokój nr 7

Dodatkowe informacje :

1. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się zarówno uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, jak również szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych.

2. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.
Miesięczny dochód nie może przekraczać 456,- zł netto na osobę w rodzinie.

3. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

– całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą; dotyczy takich zajęć jak: nauka języków obcych, kursy komputerowe, nauka gry na instrumencie, zajęcia na basenie, itp,

– pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym; dotyczy: zakupu podręczników, słowników, atlasów, programów komputerowych o charakterze edukacyjnym, przyborów szkolnych, stroju sportowego, obuwia sportowego, obuwia na zmianę, itp.

4. W przypadku udzielania stypendium w w/w formach wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawiania imiennych rachunków i faktur, które umożliwią rozliczenie stypendium.

5. Wnioski należy składać w terminie do 15 września 2013r. w przypadku uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Do 15 października 2013r.w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych.

6. Realizacja wypłaty stypendium nastąpi po otrzymaniu przez gminę środków finansowych od wojewody śląskiego.

Warunkiem otrzymania stypendium jest wcześniejsze okazanie rachunków potwierdzających poniesione wydatki !!!!

II. Zasiłek szkolny

Wymagane dokumenty :

1. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego — do pobrania na stronie www.mykanow.pl w zakładce – dla interesanta lub w sekretariacie Zespołu Szkół.

2. Zaświadczenia o wysokości dochodów (brak kryterium dochodowego)

3. Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

4. Zaświadczenie ze szkoły, potwierdzające status ucznia.

5.W przypadku osoby bezrobotnej zaświadczenie o zarejestrowaniu
w Powiatowym Urzędzie Pracy.

6. Inne dokumenty uzasadniające przyznanie zasiłku szkolnego.

Miejsce złożenia dokumentów :

Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Zdrowia UG Mykanów pokój nr 7

Dodatkowe informacje :

1. Zasiłek szkolny może być przyznany, gdy uczeń przejściowo znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, które wystąpiło nie wcześniej niż na dwa miesiące przed złożeniem wniosku.

3. O przyznanie zasiłku szkolnego mogą ubiegać się zarówno uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, jak również szkół ponadgimnazjalnych.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.