News

Powiatowy konkurs czytelniczo – fotograficznyCele konkursu:

 • Promocja czytelnictwa,
 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej,
 • Podnoszenie kultury czytelniczej uczniów,
 • Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.

Zasady ogólne konkursu:

 1. Przedmiotem konkursu są fotografie przedstawiające bohatera książkowego.
 2. Technika wykonania fotografii jest dowolna.
 3. Format zdjęcia nie może być mniejszy niż 15×21 cm.
 4. Jeden autor może dostarczyć 2 fotografie.
 5. Do prac należy załączyć podpisany regulamin oraz formularz zgłoszeniowy.
 6. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.
 7. Prace konkursowe należy nadsyłać do 26 kwietnia, ogłoszenie wyników nastąpi 10 maja 2019r.
 8. Komisja konkursowa wyłoni laureatów w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas 1-3 oraz 4-8.
 9. Prace należy przesyłać na adres Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie, Czarny Las, ul. Szkolna 6, 42-233 Mykanów z dopiskiem:” konkurs fotograficzny”.
 • Przesłane prace nie będą zwracane.
 • Wszystkie prace zostaną zaprezentowane w szkole. Prace nagrodzone oraz wyróżnione zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły do dnia 10. 05. 2019r.

Regulamin do pobrania/obejrzenia:

  Regulamin konkursu fotograficznego "Mój bohater książkowy" (493,0 KiB, 94 pobrań)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Sebastian Łabowski, adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.