News

POWSTANIE STOŁÓWKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZARNYM LESIE

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie dzięki wsparciu finansowemu w ramach realizacji Modułu 3 Wieloletniego Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Szkoła otrzymała dotację na realizację zadania związanego z powstaniem stołówki w placówce.
Celem programu było wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.
W ramach zadania dokonano zmiany sposobu użytkowania sali dydaktycznej na kuchnię i jadalnię oraz zakupiono niezbędny sprzęt do przygotowywania i wydawania posiłków. Do kuchni w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie zakupiono: taboret pojedynczy gazowy, okap przyścienny, patelnię uchylną, kuchenkę czteropalnikową, stół roboczy służący do wydawania potraw, stół ze zlewem do warzyw, stół z basenem – 1 komora, regał ociekowy 4 półkowy, stół roboczy ze zlewem do mięsa, szafę chłodniczą, kloc masarski, stół roboczy do produktów mącznych, stół zdawczy do naczyń, stół z basenem- głębokość komory 400mm, szafę przelotową z drzwiami przesuwnymi, regał magazynowy, stół ze zlewem – 2 komory, naświetlacz do jaj, stół ze zlewem – 1 komora, chłodziarkę podblatową, piec konwekcyjno-parowy, zmywarko-wyparzarkę.
Grupa docelowa zadania to uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie.
Całkowity koszt zadania wynikającego z wsparcia programem rządowym wyniósł 408 677,00 zł z czego 79989,60 zł stanowiła dotacja, a 328 687,40 zł wkład własny Gminy Mykanów.
Dziś kuchnia działa „pełną parą”. Ponad 50% uczniów spożywa posiłki i docenia umiejętności Pani kucharki. Warto nadmienić, że w czasie „cateringu” przed powstaniem stołówki, korzystało z obiadów 12% uczniów.

Opracowały:
mgr Małgorzata Trzewiczek
mgr Paulina Kowalska

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.