„1981 - Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie”

...

Projekt „1981-Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie” jest realizowany w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie.
Głównym celem realizowanego projektu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

Koordynator projektu – Jarosław Lubkiewicz

Zapraszamy na stronę internetową szkoły, gdzie na bieżąco informujemy o postępach i rezultatach projektu.

 


W ramach projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13.12.1981 – Pamiętamy” w naszej szkole zorganizowaliśmy kącik patriotyczno-historyczny „40 lat po stanie wojennym”, związany z tą tragiczną kartą naszej historii.

...
...

Nauczyciele wzięli udział w wykładzie: pt. Pamięć o tych, którzy współtworzyli związek „Solidarność” w Regionie Częstochowskim przeprowadzonym w RODN „WOM” w Częstochowie w ramach projektu: GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!

...

oraz w konferencji online „Drogowskazy pozostawione przez kard. Stefana Wyszyńskiego na czas kryzysu” – https://youtu.be/sFjTjDZZTqU
Uczennica naszej szkoły, Iga Młynek wzięła udział w I Wojewódzkim Konkursie Historycznym „Moja Ojczyzna, mój region w okresie stanu wojennego”

Uczniowie mieli możliwość obejrzenia filmu dokumentalnego „Nie zabierajcie mamy”, który przedstawiał historie działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego w Polsce (13 grudnia 1981r. – 22 lipca 1983r.)

...
...

Materiały źródłowe dotyczące stanu wojennego zostały wykorzystane do realizacji zajęć – Stan wojenny w tekstach źródłowych.

...
...

Uczniowie również mieli okazję zapoznać się z materiałami IPN „Stan wojenny 1981-1983”, która została przedstawiona w postaci prezentacji multimedialnej.

...

Uczniowie byli bardzo zaangażowanie w realizację, tych działań, które zostały przeprowadzone do tej pory. Byli otwarci na wiedzę, która nawet dla wielu ich rodziców nie jest wiedzą zdobytą w związku z przeżywaniem ich na początku lat 80-tych XX w., ale wiedzą historyczną.

Koordynator projektu: Jarosław Lubkiewicz

 


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.