News

Rekrutacja uzupełniająca projektu ” Otwarty umysł”

Uwaga!!! Drodzy Rodzice!

Dyrektor Szkoły Podstawowej ogłasza rekrutację uzupełniającą w ramach realizacji Projektu Unijnego „Otwarty umysł”. Informujemy, iż w ramach realizacji niektórych zajęć zostały jeszcze wolne miejsca:

 1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. niemieckiego, które będzie prowadzić p. Agata Marszałek w 2 grupach – 12 miejsc: I gr. 4 wolne miejsca, II gr. 8 wolnych miejsc;

 2. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki, które będzie prowadzić p. Bogumiła Wróż w 2 grupach – 14 miejsc: I gr. 6 wolnych miejsc, II gr. 8 wolnych miejsc;

 3. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki, które będzie prowadzić p. Anna Respondek w 2 grupach – 10 miejsc: I gr. 2 wolne miejsca, II gr. 8 wolnych miejsc;

 4. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z edukacji matematycznej – kl. II a, które będzie prowadzić p. Renata Paludkiewicz w 1 grupie – 3 wolne miejsca;

 5. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z edukacji matematycznej – kl. III a, które będzie prowadzić p. Anna Oberska – Wilk w 1 grupie – 2 wolne miejsca;

 6. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z edukacji matematycznej – kl. I a, które będzie prowadzić p. Iwona Popczyk w 1 grupie – 3 wolne miejsca;

 7. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z edukacji matematycznej – kl. I b, które będzie prowadzić p. Anna Rorat w 1 grupie – 6 wolnych miejsc;

 8. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z edukacji matematycznej – kl. II b, które będzie prowadzić p. Magdalena Kałuża w 1 grupie – 1 wolne miejsce;

 9. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z edukacji matematycznej – kl. III b, które będzie prowadzić p. Ewelina Gondro w 1 grupie – 4 wolne miejsca;

 10. Zajęcia z doradztwa zawodowego dla kl. VIII a i b w bieżącym roku szkolnym 2020/2021, które będzie organizować p. Izabela Wolska – 26 wolnych miejsc;

 11. Zajęcia z doradztwa zawodowego dla kl. VII a i b na roku szkolny 22021/2021, które będzie organizować p. Izabela Wolska – 31 wolnych miejsc;

 12. Zajęcia rozwijające zainteresowania – kółko z j. angielskiego (kl. IV – VIII), które prowadzić będzie p. Aneta Budzikur – 2 wolne miejsca;

 13. Zajęcia rozwijające zainteresowania – kółko z j. angielskiego (kl. I – III), które prowadzić będzie p. Karolina Woźniak – 1 wolne miejsce;

 14. Zajęcia rozwijające zainteresowania – kółko z j. niemieckiego, które prowadzić będzie p. Agata Marszałek w 2 grupach – 12 wolnych miejsc: I gr. 4 wolne miejsca i II gr – 8 wolnych miejsc;

 15. Zajęcia rozwijające zainteresowania – kółko z matematyki, które prowadzić będzie p. Bogumiła Wróż w 2 grupach – 14 wolnych miejsc: I gr. – 2 wolne miejsca, II gr. – 8 wolnych miejsc ;

 16. Zajęcia rozwijające zainteresowania – kółko z matematyki, które prowadzić będzie p. Anna Respondek w 2 grupach – 11 wolnych miejsc: I gr. – 3 wolne miejsca, II gr. – 8 wolnych miejsc;

 17. Zajęcia rozwijające zainteresowania z edukacji matematycznej (kółko) – kl. II a, które będzie prowadzić p. Renata Paludkiewicz w 1 grupie – 4 wolne miejsca;

 18. Zajęcia rozwijające zainteresowania z edukacji matematycznej (kółko) – kl. I a, które będzie prowadzić p. Iwona Popczyk w 1 grupie – 1 wolne miejsce;

 19. Zajęcia rozwijające zainteresowania z edukacji matematycznej (kółko) – kl. I b, które będzie prowadzić p. Anna Rorat w 1 grupie – 2 wolne miejsca;

 20. Zajęcia rozwijające zainteresowania z edukacji matematycznej (kółko) – kl. II b, które będzie prowadzić p. Magdalena Kałuża w 1 grupie – 2 wolne miejsca;

 21. Zajęcia rozwijające zainteresowania z edukacji matematycznej (kółko) – kl. III b, które będzie prowadzić p. Ewelina Gondro w 1 grupie – 4 wolne miejsca;

Brak miejsc na zajęcia: „Młody badacz” – fizyka doświadczalna i „Ciekawscy wiedzą więcej” – chemia doświadczalna;

Zajęcia specjalistyczne:

 1. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla klas IV-VIII prowadzone w 2 grupach przez p. Anetę Budzikur i p. Karolinę Woźniak – 2 wolne miejsca;

 2. Zajęcia logopedyczne z wykorzystaniem Biofeedback prowadzone w 2 grupach przez p. Dorotę Zyskowską – 6 wolnych miejsc: I gr. – 2 wolne miejsca, II gr. – 3 wolne miejsca;

 3. Zajęcia rewalidacyjne z wykorzystaniem Biofeedback prowadzone przez p. Dorotę Zyskowską – 1 wolne miejsce w II gr.;

 4. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne prowadzone w 2 grupach przez p. Jakuba Jóźwika (psycholog) – 4 wolne miejsca łącznie w obu grupach;

 5. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się prowadzone w 2 grupach przez p. Dorotę Zyskowską – 1 wolne miejsce w jednej z grup;

 6. Konsultacje psychologiczne prowadzone przez p. Jakuba Jóźwika (psycholog) w 2 grupach: I gr. – 4 wolne miejsca, II gr. – 4 wolne miejsca;

 7. Zajęcia indywidualne z wykorzystaniem Biofeedback prowadzone w 2 grupach przez p. Dorotę Zyskowską i p. Beatę Sikorską: I gr – wolne 2 miejsca, w II gr. – 4 wolne miejsca;

Na zajęcia, które nie zostały wyżej wymienione, a znajdują się w formularzu nie ma już miejsc.

Rekrutacja pomimo pandemii może trwać dalej – formularze można przesyłać skanem, zdjęciem z telefonu (oryginały można dostarczyć później do sekretariatu).

Niestety zajęcia wynikające z w/w projektu nie mogą póki co odbywać się on – line, na to trzeba uzyskać rekomendację Urzędu Marszałkowskiego, a jesteśmy na początku drogi, więc staranie się o nią na razie nie jest konieczne (w zasadzie wszystko zależy od długości zamknięcia szkół). Tak więc na rozpoczęcie w/w zajęć czekamy na powrót do szkół.

Drodzy rodzice rekrutacja uzupełniająca będzie trwać do końca miesiąca listopada 2020r. Prosimy nie odkładać jej na ostatnią chwilę, pełne listy uczniów zakwalifikowanych na zajęcia odbywające się w ramach projektu podamy po rekrutacji uzupełniającej, dlatego prosimy o składanie formularzy jak najszybciej, aby można było ją ostatecznie zakończyć. Tak, aby po powrocie do szkoły Wasze dzieci mogły od razu rozpocząć zajęcia, a niektóre z nich powinny zakończyć się nawet w bieżącym roku szkolnym, dlatego proszę o szybkie składanie formularzy.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.