News

„Nauka i zabawa na świeżym powietrzu jako metoda edukacji i integracji”

Bazując na wiedzy i umiejętnościach zdobytych podczas szkolenia w Mielnie, pod nazwą „Nauka na świeżym powietrzu jako efektywna metoda edukacji włączającej”, które zostało zorganizowane przez Instytut Współpracy Regionalnej w ramach Programu Edukacja, mającego na celu zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską, Islandią, Liechtensteinem oraz Norwegią.

W naszej szkole w dniu 22 kwietnia 2022 roku zorganizowana została integracja międzyszkolna poprowadzona przez uczestniczki tegoż szkolenia: Panią Annę Trepka i Panią Awietę Szpręgiel.

W spotkaniu brali udział uczniowie ze SP w Starym Broniszewie, uczniowie SP w Starym Kocinie oraz uczniowie SP z Czarnego Lasu ( klasa 4b oraz klasa 8a), gdzie zorganizowane zostało spotkanie. Zajęcia odbyły się na boisku szkolnym, rozpoczęte zostały od zabaw integracyjnych. Następnie dzieciaki rywalizowały ze sobą w sześcioosobowych zespołach, gdzie wiedza, wytrwałość oraz współpraca zespołowa były gwarancją sukcesu. Starsi uczniowie pełnili rolę sędziów oraz służyli pomocą młodszym kolegom. Aktywności fizyczne były przemyślane i zaplanowane w taki sposób, aby były możliwe do realizacji przez każdego ucznia oraz motywowały do dalszego działania. Rozgrywki zakończyły się omówieniem efektów zaplanowanych celów. Po ogłoszeniu wyników konkurencji rozdane zostały dyplomy i drobne upominki. Nauka była doskonałą formą zabawy i integracji a uśmiech gościł na twarzach uczestników przez cały czas.
Edukacja na świeżym powietrzu powinna stać się istotną wartością w systemie edukacyjnym, ponieważ umożliwia dzieciom zdobywanie doświadczenia w środowisku naturalnym oraz pobudza osobistą refleksję i zaangażowanie.
Edukacja outdoorowa to szansa na budowanie relacji rówieśniczych.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy.

Awieta Szpręgiel

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.