News

Warsztaty wielkanocne zorganizowane w ramach kampanii „Razem raźniej – codzienna pomoc koleżeńska w naszej społeczności”

Święta Wielkanocne to czas zadumy, podniosłego nastroju i wielkiej radości. Wiążą się z nimi utrwalone w naszej świadomości zwyczaje i tradycje, bez których nie wyobrażamy sobie Wielkanocy. No bo co to za Wielkanoc bez pisanek, kraszanek czy po prostu malowanych jajek? A jak duża jest frajda, gdy zdobi się je w miłym towarzystwie? W tym celu, 28 marca uczniowie Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie, brali udział w warsztatach wielkanocnych zorganizowanych w ramach kampanii „Razem raźniej – codzienna pomoc koleżeńska w naszej społeczności”. Uczniowie klas 1-3 w towarzystwie uczennic z klasy siódmej wspólnie wykonywali pisanki.
Celem spotkania było stworzenie okazji do podtrzymywania tradycji wielkanocnych, a także umożliwienie uczniom klas młodszych pracy ze starszymi od siebie koleżankami. W radosnej atmosferze uczniowie ozdabiali jajka, mając możliwość wykorzystania wszystkich dostępnych materiałów i znanych sobie technik, była to okazja do wymiany pomysłów i doświadczeń, wzajemnej pomocy.
Bycie pomocnym i życzliwym to cechy, którymi powinien odznaczać się każdy uczeń, dlatego, podczas spotkania, rozmawialiśmy o pomocy koleżeńskiej w naszej szkole. Wyjaśnialiśmy na czym polega różnica między pomaganiem, a wyręczaniem i jakie są konsekwencje zastępowania pomocy wyręczaniem. Przyczynia się ono do tego, że osoba wyręczana niczego nowego się nie uczy, traci wiarę we własne możliwości, nabiera przekonania, że nie jest w stanie sama sobie poradzić. Uczniowie chętnie pracowali ze starszymi od siebie koleżankami, wykonując zadania, które nie przekraczały ich możliwości; podawali materiały lub podsuwali coraz to ciekawsze sposoby ozdobienia jajek. A siódmoklasistki wykazały się cierpliwością i życzliwością podczas w pracy z młodszymi.
Na koniec, wszyscy poczęstowali się symboliczną babką wielkanocną. Spotkanie upłynęło w radosnej i przyjaznej nastroju, a wspólna praca pozwoliła nam poczuć atmosferę przedświątecznych przygotowań.

Dziękujemy za wspaniały, wspólnie spędzony czas.
Karolina Banasiak i Monika Niemczyk

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.