News

Wyniki szkolnego, bibliotecznego konkursu „Magia Świąt Bożego Narodzenia”

Głównym założeniem konkursu było zachowanie tradycji związanej ze świętami Bożego Narodzenia; pobudzenie inwencji twórczej w zakresie wykonanych prac plastycznych: kartek świątecznych i ozdób świątecznych oraz w zakresie prac literackich: życzenia, wiersze o tematyce świątecznej; prezentacja kartek i ozdób świątecznych jako element kultury i tradycji narodowej; rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych i literackich dzieci i młodzieży; ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami świąt Bożego Narodzenia oraz popularyzacja twórczości utalentowanych uczniów.
Zgodnie z regulaminem wyniki konkursu przedstawiono podczas szkolnych jasełek, dnia 20 grudnia. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz drobne upominki, zaś wyróżnienia oraz miejsca na podium zostały nagrodzone poprzez dyplomy jak i nagrody książkowe i małe co nieco. Oto zestawienie wyników:


W kategorii wiekowej klasy I-III kartki świąteczne, nagrody otrzymali:
1 miejsce ex aequo: Laura Grzelak, Paweł Kokot klasa 1b
2 miejsce: Kornelia Grobelak klasa 1a
3 miejsce: Antoni Soboniak klasa 1b
wyróżnienia: Sebastian Bugara, Bartosz Polak klasa 1b

W kategorii wiekowej klasy I-III ozdoby świąteczne, nagrody otrzymali:
1 miejsce Jan Niglus klasa 1b
2 miejsce Max Ochendzan klasa 1a

W kategorii wiekowej klas IV-VI wiersze, życzenia o tematyce świątecznej nagrody otrzymali:
1 miejsce: Lena Żurawska klasa 5b
2 miejsce: Barbara Tyrała klasa 5b
3 miejsce: Zuzanna Jura klasa 6a
wyróżnienie: Maja Grobelak klasa 4

Niestety nikt z klas VII i klasy VIII nie wziął udziału w konkursie, nad czym ubolewamy, jednocześnie liczymy, że w kolejnych konkursach i starsze klasy się zaktywizują.

Prace konkursowe można oglądać w naszej bibliotece. Serdecznie zapraszamy.

Gorące podziękowania należą się organizatorce konkursu pani Justynie Stefańskiej oraz szacownemu jury: pani Karolinie Kokot i Justynie Stefańskiej.

Wam drodzy uczestnicy i laureaci konkursu świątecznego „Magia Świąt Bożego Narodzenia” serdecznie dziękujemy i gratulujemy.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.