Historia Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie

Dzieje Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie sięgają roku 1820, kiedy to otwarto obok kaplicy ewangelickiej szkołę. Uczyli w niej w języku niemieckim i rosyjskim niemieccy nauczyciele, zwani kantorami. W roku 1923 została wybudowana obok starej nowa szkoła z drewna, której kierownikiem po raz pierwszy został Polak – Bolesław Michalski. Szkoła przekształciła się wówczas z kantorskiej sześcioklasową w publiczną szkołę powszechną z polskim językiem nauczania. Język niemiecki pozostał tylko w klasach starszych, aby zniknąć całkowicie z listy nauczanych przedmiotów w roku 1925. Do szkoły uczęszczało około 160 dzieci. Dzięki staraniom nauczycieli zorganizowano po raz pierwszy w dziejach szkoły bibliotekę dla uczniów i nauczycieli liczącą 397 egzemplarzy.

Wybuch II wojny światowej zakłócił pracę szkoły, nauczyciele polscy opuścili ją, bojąc się prześladowań. Gdy Czarny Las wcielono do III Rzeszy, kierownikiem szkoły został Niemiec, a od grudnia 1939 roku nauczano ponownie w języku niemieckim. Po wyzwoleniu Częstochowy i jej okolic naukę w języku polskim rozpoczęto 12 lutego 1945 roku, a w kwietniu 1945 lista uczniów powiększyła się o grupę dzieci repatriantów zza Buga. Stosunki między uczniami, zanim stały się przyjazne, były początkowo dość napięte. Jednak wraz z upływem czasu różnice kulturowe zaczęły się zacierać. W roku 1946 sześcioklasowa szkoła została podniesiona do stopnia ośmioklasowej szkoły zbiorczej. Zaczęto wówczas prowadzić szkolenia dla dorastającej młodzieży celem wyeliminowania analfabetyzmu. I tak mijały lata, młodzieży wciąż przybywało, warunki lokalowe stawały się coraz gorsze. Wówczas to podjęto decyzję o budowie nowej szkoły.

Rok 1959 to bardzo ważne wydarzenie w życiu mieszkańców, a mianowicie rozpoczęcie nauki w nowym, istniejącym do dziś, budynku szkoły podstawowej. Kierownikiem szkoły został Konstanty Łupinowicz. Natomiast kadrę pedagogiczną tworzyli: Barbara Lisowska, Krystyna Bęben, Irena Gomoluch (później Motyl) oraz Stanisław Dudek. Szkołę wyposażono nowymi meblami oaz licznymi pomocami naukowymi , między innymi: aparat filmowy, telewizor, adapter, magnetofon .Od tej pory nauka odbywała się w sprzyjających warunkach.

W roku szkolnym 1965/66 kierownikiem szkoły została Barbara Lisowska, która sprawowała rządy aż do roku 1989 . Kolejnymi osobami kierującymi szkołą byli: Wanda Życińska, Stefan Siedlarski, Roman Bednarek, Wiesława Skrzypczyk oraz Marzanna Kudrzyn – Kowalska. Obecnie funkcję dyrektora pełni Piotr Paludkiewicz – wychowanek tejże szkoły.

W roku 2001 szkoła podstawowa uzyskała nowy wizerunek, albowiem dobudowano do niej nowe skrzydło, w którym funkcjonuje gimnazjum. Z tych zmian skorzystali także uczniowie szkoły podstawowej, jak i też mieszkańcy Czarnego Lasu, ponieważ wraz z gimnazjum wybudowano nowoczesną salę gimnastyczną.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.