News

Medal prof. dr Stanisława Pawłowskiego dla naszego Gimnazjum


Kapituła Medalu prof. dr Stanisława Pawłowskiego oraz jej Przewodniczący Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Bronisław Marciniak przyznali Gimnazjum im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Czarnym Lesie Medal prof. dr Stanisława Pawłowskiego.

Medal został przyznany z okazji jubileuszu 100-lecia krajoznawstwa i turystyki w Poznaniu obchodzonego w dniach 14-16 czerwca br. w dowód uznania za działalność oraz zaangażowanie na rzecz krajoznawstwa i turystyki w Poznaniu i Wielkopolsce.
Medal w brązie przedstawia organizatora Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, profesora i rektora Uniwersytetu Poznańskiego, dr Stanisława Pawłowskiego, który pełnił funkcję prezesa oddziału w latach 1920-1921.
Na awersie medalu umieszczono postać profesora z insygniami władzy rektorskiej, którą pełnił w latach 1932-1933. Na rewersie medalu umieszczono słowa symbolizujące przywiązanie do Ojczyzny: „Polsce służyliśmy i służyć będziemy” – PTTK, znajdujące się na tablicy pamiątkowej zawieszonej w siedzibie Zarządu Głównego PTTK w Warszawie.
Medal został wybity przez Oddział Poznański PTTK wspólnie z Władzami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, jako symbol dążenia nauki i praktyki do szlachetnego celu, uczenia społeczeństwa miłości do ziemi ojczystej.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.