News

OUTDOOR EDUCATION W ZAŁĘCZAŃSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM

Klasy siódma i ósma odbyła lekcję geografii i chemii w plenerze. Nie od dziś wiadomo, iż natura jest nieocenionym środkiem, tłem oraz inspiracją do uczenia się. Atrakcyjne zajęcia poza murami szkoły pozwalają uczniom lepiej poznać samych siebie i kolegów a nauczycielom odkryć drzemiące w uczniach talenty bądź zainteresowania. Pokonywanie swoich barier i przeciwności, w bezpiecznej atmosferze, buduje w uczniach wiarę we własne możliwości oraz poczucie własnej wartości.
Zajęcia w plenerze pozytywnie wpływają na kształtowanie u uczniów relacji z przyrodą. Autentyczne doświadczenia, czas na poznawanie natury, wykorzystanie do tego wielu zmysłów – to wszystko pomaga w odbudowywaniu więzi ze środowiskiem. Uczniowie i nauczyciele „przypominają” sobie, jaką radość niesie przebywanie na świeżym powietrzu oraz uczenie się z innymi poprzez działanie. Aktywne zajęcia
w terenie są okazją do rozmów, otwarcia się na innych, budowania zaufania, pomocy sobie wzajemnie, co przekłada się na kształtowanie ich systemu wartości.
Klasa siódma i ósma podczas zajęć w Załęczańskim Parku Krajobrazowym poznała genezę krajobrazu jurajskich wapiennych ostańców, będących siedliskiem osobliwej fauny i flory oraz urokliwego odcinka rzeki Warty.

Opiekunowie
Izabela Wolska, Paulina Kowalska

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.