News

„Polskie drogi do niepodległości”

12 listopada w naszej szkole uczciliśmy kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczysty apel kończył realizację projektu historyczno-literackiego „Polskie drogi do niepodległości”. Elementami naszego projektu były: wyjazdy na seanse filmowe „Sierpniowe niebo. 63 dni chwały” i „Wałęsa. Człowiek z nadziei”, konkursy, prace literackie i plastyczne z zakresu historii, literatury i filmoznawstwa oraz występ uczniów z programem artystycznym nawiązującym do dziejów naszej walki o niepodległość i suwerenność, od rozbiorów do powstania „Solidarności”.
Celami ogólnymi konkursu było pobudzanie do twórczego myślenia oraz kształcenie indywidualnych uzdolnień uczniów, wzbogacenie i doskonalenie form pracy z uczniami zdolnymi, stworzenie możliwości wymiany myśli i doświadczeń uczniów i pedagogów.
Celami szczegółowymi konkursu, w zakresie historii było propagowanie wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski, rozwijanie zainteresowań tematyką historyczną, podnoszenie poziomu wiedzy historycznej; w zakresie filmu zaś propagowanie wiedzy z zakresu filmoznawstwa, dostrzeżenie współczesnego oblicza sztuki filmowej, upowszechnianie kultury filmowej, kształtowanie zainteresowań młodzieży sztuką filmową.
Konkurs miał charakter wewnątrzszkolny i przeznaczony był dla uczniów klas I-III gimnazjum w Czarnym Lesie. Warunkiem przystąpienia do konkursu historyczno-filmowego było obejrzenie dwóch filmów: „Sierpniowe niebo. 63 dni chwały” w reż. Ireneusza Dobrowolskiego oraz „Wałęsa. Człowiek z nadziei” w reż. Andrzeja Wajdy.
Warunkiem koniecznym konkursu było przystąpienie do testu historyczno-filmowego, dodatkowo można było napisać recenzję n/t obejrzanych filmów. Najlepsze prace literackie zostały umieszczone na szkolnej wystawie.
Zwycięzcą konkursu historyczno-filmowego został, po zaciętej dogrywce, uczeń klasy III B – Kacper Nabiałczyk.
.

Opracowanie – J. Stefańska, J. Lubkiewicz

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.