Posiłek w szkole i w domu

pl

  1. Informacja o dofinansowaniu:

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie realizuje projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 – moduł 3

  1. Nazwa programu:

„Posiłek w szkole i w domu”

  1. Nazwa zadania:

Doposażenie stołówki szkolnej, która obecnie nie funkcjonuje, tak aby mogła zostać uruchomiona w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie

  1. Wartość dofinansowania i całkowita wartość zadania:

Dofinansowanie – 79 989,60 zł

Całkowita wartość – 408 677,00 zł

  1. Opis zadania:

Dzięki pozyskanemu wsparciu finansowemu, chcemy zmodernizować obecne pomieszczenie służące jako kuchnia oraz pomieszczenie obok niego, będące magazynem różnych pomocy dydaktycznych na kuchnię, tak  aby szkoła mogła prowadzić żywienie. Prawdziwe uruchomienie żywienia w szkole, w zdecydowany sposób obniżyłoby aktualne koszty gorącego posiłku. W ramach tego wsparcia chcielibyśmy też przystosować świetlicę szkolną do funkcji jadalni, a na jej doposażenie liczmy na pomoc rodziców.

Aby żywienie w szkole mogło mieć miejsce, to po remontach adaptacyjnych, należy doposażyć kuchnię w odpowiednie sprzęty i urządzenia kuchenne. Potrzebne nam będą m. in.: kuchnia gazowa, patelnia uchylna, szafy chłodnicze, regały, stoły robocze ze zlewozmywakami itp., które należy odpowiednio rozmieścić i zamontować, co szczegółowo obejmuje projekt na przebudowę i adaptację w/w pomieszczeń. Obecne nie są w stanie spełniać wymogów określonych przez SANEPID. Zmodernizowana kuchnia będzie przeznaczona na potrzeby uczniów, czyli do przygotowania i wydawania im ciepłego posiłku.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.