POWER Edukacja Szkolna - „Kompetencje kluczowe w praktyce”

ue

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie została beneficjentem programu „POWER Edukacja Szkolna”Szkoła będzie realizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, zatytułowany: „Kompetencje kluczowe w praktyce”. Projekt obejmuje szkolenia dla kadry pedagogicznej w obszarach: współpracy międzynarodowej, rozwoju kompetencji kluczowych, wykorzystania zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego oraz doskonalenia znajomości języka angielskiego. W ramach projektu 5 nauczycieli weźmie udział w szkoleniach metodycznych i językowych organizowanych w krajach Unii Europejskiej.

Dofinansowanie projektu z UE: 66 778.03 PLN
Termin realizacji projektu: 1.11.2019 – 31.10.2022
Nr umowy: POWER SE – 2019 – 1 – PL01 – KA 101 – 062396
Ze względu na pandemię Covid -19, a co za tym idzie brak możliwości zorganizowania mobilności zagranicznych, termin realizacji projektu został wydłużony o 12 miesięcy (tj. do 31 października 2022 r.)

Dotychczas troje nauczycieli wzięło udział w przygotowawczym kursie języka angielskiego.
Aktualnie nauczyciele Ci wyjechali na szkolenie, na Cypr do miejscowości Limassol.
Bliższych informacji udzielają koordynatorki projektu, panie Aneta Budzikur i Aleksandra Bawor (nauczycielki języka angielskiego w SP Czarny Las).
Zapraszamy na stronę internetową szkoły, gdzie na bieżąco informujemy o postępach i rezultatach projektu.

 Sprawozdania z wyjazdów w ramach programu POWER Edukacja Szkolna – „Kompetencje kluczowe w praktyce”


Sprawozdanie z mobilności zagranicznej kadry edukacji szkolnej w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor edukacja szkolna w Szkole Podstawowej w Czarnym Lesie.

W ramach projektu Erasmus+ Power SE Kompetencje Kluczowe w praktyce Mobilność edukacyjna-Mobilność kadry edukacji szkolnej pani dyrektor Beata Sikorska oraz nauczyciele Justyna Stefańska oraz Sławomir Górnicki uczestniczyli w dniach 17.01.-21.01. 2022r. w mobilności, udając się na Cypr do miejscowości Limassol, aby kształcić swoje kompetencje w zakresie języka angielskiego. Nauczyciele przebywali na kursie tydzień, zaś pani dyrektor dwa tygodnie.
Celem wyjazdu było podniesienie kompetencji językowych. Przed wyjazdem wszyscy uczestnicy mobilności, zaopatrzeni w pomoce metodyczne w postaci podręczników oraz płyt CD, odbyli kurs online w zakresie języka angielskiego. Szkolne koordynatorki projektu pani Aneta Budzikur oraz Aleksandra Bawor wspierały uczestników na etapie organizacyjnym (wybór kursu, środek transportu, zakwaterowanie).
Uczestnicy przybyli do Limassol 15.01. późnym wieczorem. Następnego dnia zwiedzali Limassol, malownicze miasto, drugie co do wielkości na Cyprze. Od poniedziałku do piątku w godz. 9.00- 13.20 odbywały się kursy językowe w grupach, na poziomie pre-intermediate oraz intermediate. Były one zróżnicowane pod względem poziomu znajomości języka i prowadzone przez różnych nauczycieli.
Oprócz zajęć, uczestnicy wraz z pozostałymi kursantami z Polski, Rosji, Ukrainy oraz Izraela zwiedzali historycznie ciekawe miejsca w mieście zakwaterowania oraz w miejscowości Larnaka, można było również degustować lokalne przysmaki. Odbywały się także popołudniowe konwersacje, podczas których, uczestnicy wykorzystywali w praktyce znajomość języka angielskiego. W trakcie wycieczek i wyjść beneficjenci kursu poznawali historię, kulturę, obyczaje oraz przyrodę południowego Cypru, zamieszkanego głównie przez Greków, doskonalili kompetencje językowe, opowiadali również o sobie i swoim kraju.
Pani dyrektor wraz z nauczycielami miała możliwość poznania nowoczesnych, innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową co pozwoli przyczynić się do osiągnięcia głównego celu projektu, czyli poprawy jakości pracy szkoły oraz pogłębienia współpracy międzynarodowej.
Wyjazd do Limassol na Cyprze stanowił jedną wielką lekcję- czytanie, mówienie, słuchanie ćwiczono przez cały dzień. Uczestnicy kursu zgodnie stwierdzili, że był on niezwykle wartościowym i wspaniałym życiowym doświadczeniem, z którym podzielą się zarówno ze swoimi uczniami, jak i kolegami i koleżankami z pracy.
Po odbyciu tej mobilności beneficjenci planują kontynuować doskonalenie swoich umiejętności posługiwania się językiem, aby poszukiwać zagranicznych partnerów na platformie etwinning.pl i realizować ciekawe, międzynarodowe projekty, w których językiem komunikacji jest angielski z nauczycielami innych przedmiotów niż język obcy.
Wkrótce odbędą się kolejne zagraniczne mobilności, tym razem specjalistyczne w zakresie IT oraz dramy w edukacji. Po powrocie uczestnicy zdadzą z nich relacje.

oprac. Justyna Stefańska, Sławomir Górnicki

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.