News

Projekt e-Akademia Przyszłości

Nasze Gimnazjum zostało zakwalifikowane do udziału w projekcie e-Akademia Przyszłości. Projekt będzie realizowany przez 3 lata – do końca roku szkolnego 2012/2013 przez uczniów klas 1. rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2010/2011.

Cel Projektu

Projekt e-Akademia Przyszłości ma na celu kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych, które pomogą im w rozwoju zdolności i osobowości oraz pozwolą na jak najlepsze funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie.

Gimnazjalny Program Kształtowania Kompetencji Kluczowych

W ramach projektu e-Akademia Przyszłości kształtowanych będzie siedem kompetencji kluczowych:

@ porozumiewanie się w języku ojczystym,

@ porozumiewanie się w językach obcych,

@ kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,

@ kompetencje informatyczne,

@ umiejętność uczenia się,

@ kompetencje społeczne i obywatelskie,

@ inicjatywność i przedsiębiorczość.

Zostanie opracowany Gimnazjalny Program Kształtowania Kompetencji Kluczowych, który określi:

@ jak kształtować u uczniów kompetencje kluczowe,

@ jak pracować z uczniami zdolnymi,

@ jak pomóc uczniom klas 1. gimnazjów, którzy na sprawdzianie na zakończenie 6. klasy osiągnęli najniższe wyniki.

Platforma e-learningowa projektu e-Akademia Przyszłości

Specjalnie do realizacji zaplanowanych w Projekcie zadań zostanie uruchomiona platforma  e-learningowa, na której zostaną zamieszczone wszystkie materiały dla uczniów i nauczycieli.

Projekt będzie realizowany podczas zajęć z następujących przedmiotów:

  • matematyka,
  • fizyka,
  • chemia,
  • biologia,
  • geografia,
  • j. angielski,
  • informatyka,
  • WOS

Uczniowie będą mogli samodzielnie lub pod opieką nauczyciela korzystać z jednostek e-learningowych oraz komunikować się z biorącymi udział w Projekcie rówieśnikami z całej Polski. Dzięki indywidualnemu loginowi każdy nauczyciel i uczeń będzie miał stały dostęp do platformy w każdym miejscu i czasie. Odpowiednie cechy funkcjonalne platformy pozwolą nauczycielom na tworzenie wirtualnych klas, a także sprawdzanie postępów i zaangażowania uczniów.

Zajęcia dla uczniów

Uczniowie będą mogli wziąć udział w następujących zajęciach:

@ Kształtowanie kompetencji kluczowych w ramach wybranych przedmiotów nauczania, z wykorzystaniem 168 jednostek e-learningowych. Każda z tych jednostek będzie atrakcyjnym, multimedialnym programem zawierającym treści nauczania oraz ćwiczenia kształtujące wybrane umiejętności i sprawdziany.

@ Wirtualne Koła Naukowe dla uczniów uzyskujących bardzo dobre wyniki podczas pracy z jednostkami e-learningowymi. Uczniowie ci stworzą Wirtualną Szkołę. Członkowie takiej szkoły, pod opieką kadry akademickiej wyższych uczelni, będą rozwijać swoje uzdolnienia podczas indywidualnego toku nauczania. Dla wyróżniających się uczniów Wirtualnej Szkoły, po pierwszym i drugim roku realizacji programu, zostaną zorganizowane pięciodniowe obozy naukowe w ośrodkach akademickich.

@ Szkolne Grupy Wyrównawcze dla uczniów, którzy uzyskali niski wynik ze sprawdzianu na zakończenia 6. klasy. Grupy te będą prowadzone przez pedagogów szkolnych metodami warsztatowymi. Celem warsztatów będzie rozwój myślenia abstrakcyjnego, wzrost samooceny, rozbudzenie aspiracji i nastawienie na twórcze rozwiązywanie problemów i podniesienie umiejętności uczenia się. Praca Szkolnych Grup Wyrównawczych jest przewidziana w pierwszym półroczu nauki gimnazjalnej.

@ Lokalne Zespoły Projektowe, które powstaną w każdej szkole. Zadaniem takich zespołów będzie przygotowanie, we współpracy ze środowiskiem lokalnym, projektów interdyscyplinarnych poruszających i rozwiązujących ekologiczne, społeczne, ekonomiczne lub inne problemy regionu. Projekty będą sukcesywnie publikowane na platformie e-learningowej – stworzą Ligę Lokalnych Grup Projektowych. Najlepsze projekty wezmą udział w przeglądzie krajowym.

Korzyści wynikające z realizacji Projektu:

Dla uczniów:

@ Wzrost zainteresowania nauką dzięki atrakcyjnej formie materiałów edukacyjnych.

@ Umiejętność pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych (e-learningu).

@ Szansa na równy start dla tych, którzy do tej pory mieli słabsze wyniki w nauce.

@ Szansa dla szczególnie uzdolnionych na rozwój swoich zainteresowań dzięki współpracy z uczelniami wyższymi.

@ Możliwość wykorzystania nabytych i ukształtowanych kompetencji w dalszej nauce i życiu codziennym.

Dla szkoły:

@ Zwiększenie szansy na osiągnięcie przez uczniów lepszych wyników na egzaminie gimnazjalnym.

@ Poprawa jakości pracy szkoły przez upowszechnienie nowoczesnych narzędzi nauczania.

@ Poprawa efektywności kształcenia dzięki wprowadzeniu atrakcyjnych form nauczania i ciekawych materiałów dydaktycznych.

@ Zbudowanie systemu wspierającego uczniów osiągających słabsze wyniki w nauce.

@ Zbudowanie systemu wspierającego uczniów wybitnie uzdolnionych.

@ Integracja ze środowiskiem lokalnym.

@ Wzrost prestiżu szkoły dzięki podniesieniu kwalifikacji nauczycieli i zwiększeniu efektywności kształcenia.

@ Możliwość wykorzystania w procesie dydaktycznym tablicy interaktywnej przekazanej szkole w ramach Projektu.

@ W czasie realizacji projektu e-Akademia Przyszłości uczniowie zostaną poddani testom diagnozującym na początku uczestnictwa w Projekcie oraz na zakończenie 1., 2. i 3. Roku nauki. Testy będą się odbywały w trybie on-line.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.