Spotkajmy się i uczmy się razem

ue

ue

Szanowni Państwo,

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie została beneficjentem przedsięwzięcia nr 2021-1-PMU-4251 pt. „Spotkajmy się i uczmy się razem” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednocześnie ogłaszamy rekrutację uczniów, którzy już jesienią będą mogli wyjechać na tygodniowy pobyt w Sewilli w Hiszpanii, gdzie będą się wspólnie uczyć z rówieśnikami uczęszczającymi do lokalnej szkoły IES Carlos Haya będącej partnerem przedsięwzięcia.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o naszym przedsięwzięciu.
Tytuł: „Spotkajmy się i uczmy się razem”
Cel: Rozwój kompetencji kluczowych w zakresie wielojęzyczności, kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się oraz kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej 30 uczniów klasy VI, VII i VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie.
Czas realizacji przedsięwzięcia: 15.06.2022 – 14.12.2022 (6 miesięcy)
Uczestnicy: 30 uczniów klas VI-VIII ze Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie + 6 opiekunów (nauczycieli)
Planowane terminy mobilności w Sewilli (Hiszpania):
– 02-09.11.2022 – I grupa (15 uczniów + 3 nauczycieli),
– 16-23.11.2022 – II grupa (15 uczniów + 3 nauczycieli).

Warunki finansowe udziału w przedsięwzięciu: realizacja jest w całości finansowana przez UE w ramach z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” i obejmuje:
– działania przygotowawcze (przed mobilnością),
– ubezpieczenie podczas wyjazdu,
– koszty transportu,
– koszty utrzymania podczas mobilności w Hiszpanii (zakwaterowanie, wyżywienie (3 posiłki dziennie), aktywności szkolne i pozaszkolne w Sewilli),
– opieka nauczycieli.
Z dniem 20 czerwca 2022 roku rozpoczynamy rekrutację do udziału w projekcie. Uczniów zainteresowanych wyjazdem zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych od 2 do 23 września 2022 roku. Szczegółowe informacje i dokumenty rekrutacyjne dostępne są u koordynatora projektu – p. Awiety Szpręgiel. We wrześniu planujemy również organizację spotkania informacyjnego dla wszystkich zainteresowanych.

Koordynator projektu – Awieta Szpręgiel

 


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.