Świetlica SP

Świetlica Szkoły Podstawowej
im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie
w roku szkolnym 2018/2019
otwarta jest codziennie w godzinach:

Dzień tygodnia Godziny pracy
Poniedziałek 700 – 930 – Marszałek Agata
700 – 1030 – Anna Jarzyn
930 – 1100 – Zyskowska Dorota
1030 – 1430 – Ładniak Mikołaj
1330 – 1600 – Stefański Łukasz
Wtorek 700 – 900 – Jarzyn Anna
715 – 815 – Piętak Dorota
900 – 1600 – Knapik Anna
1030 – 1230 – Stefański Łukasz
1315 – 1500 – Stefański Łukasz
Środa 700 – 930 – Ładniak Mikołaj
715 – 815 – Piętak Dorota
840 – 930 – Marszałek Agata
930 – 1230 – Zyskowska Dorota
1200 – 1430 – Marszałek Agata
1430 – 1600 – Stefański Łukasz
Czwartek 700 – 930 – Marszałek Agata
700 – 1300 – Knapik Anna
930 – 1330 – Jarzyn Anna
1330 – 1430 – Łukasz Stefański
1430 – 1600 – Jarzyn Anna
Piątek 700 – 830 – Łukasz Stefański
700 – 930 – Zyskowska Dorota
930 – 1430 – Jarzyn Anna
1330 – 1600 – Ładniak Mikołaj

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.