News

Wyniki Szkolnych Konkursów dla klas 2 i 3.

Celem Szkolnego Konkursu Ortograficznego było szerzenie wśród uczniów nawyków pracy nad poprawną ortografią i motywowanie do doskonalenia własnych umiejętności ortograficznych. W konkursie wzięło udział 10 uczniów. Rywalizacja była zacięta i wyrównana. Zwycięzcami zostali Ci, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni i umiejętnością ich zastosowania.
Tytuł „Mistrza Ortografii” otrzymała Maja Grygiel z klasy 2a, zdobywając 106pkt. Natomiast tytuł „Wicemistrza Ortografii” otrzymali: Kornel Wróż (102pkt) oraz Filip Kierat (98pkt) z klasy 3b. Wyróżnienie otrzymały: Natalia Gołębiowska i Marta Szczechla z klasy 3a ( obie po 93).

Szkolny Konkurs Matematyczny miał na celu promowanie matematyki jako atrakcyjnej dziedziny nauki oraz wyszukiwanie talentów matematycznych, których w naszej szkole nie brakuje. W konkursie wzięło udział 11 uczniów, którzy wykazali się umiejętnościami rachunku
pamięciowego oraz uważnego analizowania zadań tekstowych i rozwiązywania łamigłówek matematycznych.
Tytuł „Mistrza Matematyki” otrzymał Filip Kierat z klasy 3b, zdobywając 56 punktów, natomiast tytuł „Wicemistrza Matematyki” Marta Szczechla kl.3a (55 pkt) i Michał Kędziora kl.3a (54pkt). Wyróżnienie otrzymali: Michalina Lisowska kl.3a i Filip Kubacik kl. 2a (oboje po 52 pkt).
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursów i życzymy dalszych sukcesów:)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.