Dziennik

Elektroniczny Dziennik Internetowy Librus
Aby uzyskać dostęp do dziennika elektronicznego Librus Synergia należy zalogować się, korzystając z udostępnionego loginu (nazwy użytkownika) i hasła.

Librus Synergia – Dziennik elektronicznyZalecamy, aby tuż po pierwszym zalogowaniu do aplikacji, w oknie zmiany hasła uzupełnić adres e-mail. Dzięki temu będzie można odzyskać hasło w przypadku zapomnienia lub zgubienia hasła. Jeżeli adres e-mail nie został uzupełniony podczas pierwszej zmiany hasła, można go uzupełnić w Konfiguracji konta (Ustawienia → Konfiguracja → Parametry konta).
Z uwagi na realizację polityki bezpieczeństwa danych osobowych hasło musi spełniać następujące założenia:
Minimalna długość hasła: 8
Minimalna liczba liter: 3
– w tym małych: 1
– w tym dużych: 1
Minimalna liczba cyfr: 1
Hasła tracą ważność po: 31 dniach
Powtarzanie hasła możliwe po: 1 zmianie.

Nie zalecamy podawania haseł do kont osobom nieupoważnionym do korzystania z nich ani ustawiania haseł, które ktoś łatwo może odgadnąć. Nie jest również zalecane zapisywanie danych do logowania w przeglądarce, szczególnie na komputerach szkolnych lub dostępnych publicznie, z których mogą korzystać różne osoby. Jeżeli istnieje podejrzenie, że ktoś mógł poznać hasło do konta, zalecana jest jego zmiana natychmiast po zalogowaniu.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.