News

Opowieści o Krakowie i Warszawie, czyli spotkanie z legendą – lekcja biblioteczna dla uczniów klasy I-III

Kraków i Warszawa- dwa najbardziej znane polskie miasta. Historie ich powstania, najciekawsze zabytki i ciekawostki z nimi związane mogli usłyszeć i zobaczyć 31 stycznia uczniowie klas I-III podczas spotkania w szkolnej bibliotece, które poświęcone było legendom związanym z tymi właśnie miastami.
Mimo że legendy cieszą się mniejszą popularnością wśród dzieci niż bajki czy baśnie, to jednak poznanie i czytanie takich utworów może być niemniej ciekawe, a zarazem pożyteczne, o czym przekonali się uczniowie podczas zorganizowanych dla nich zajęć.
Zaczęliśmy od krzyżówki. Rozwiązując ją i odczytując hasło główne, uczniowie dowiedzieli się, że tematem spotkania będą legendy. Za pomocą treści wiersza Heleny Ogilby pt.: „Legenda” ustaliliśmy, czym jest legenda, a następnie uczniowie wskazywali na mapie Polski położenie tych dwóch najbardziej znanych polskich miast. A potem wyruszyliśmy w małą podróż do naszej stolicy, by poznać jej historię.
Wspólnie wysłuchaliśmy legendy o Warsie i Sawie, która mówi o powstaniu miasta, omówiliśmy herb Warszawy, którym jest Syrenka. Potem oglądając ilustracje, odkrywaliśmy zabytkowe miejsca, z których słynie Warszawa. Na podsumowanie tej części uczennice z aktywu bibliotecznego odczytały wiersz Juliana Tuwima o Warszawie.
Następnym naszym przystankiem był Kraków. Na początku uczniowie wymieniali swoje opinie i wrażenia na temat miasta, które dzieci doskonale znają. Słuchaliśmy wiersza Marii Konopnickiej o zabytkach Krakowa, równocześnie podziwiając je na ilustracjach. Nie mogliśmy zapomnieć o znanej legendzie związanej z miastem, a mianowicie O hejnale Mariackim, którą czytali sami uczniowie. Były też rozmowy o innych legendach Krakowa. Swoją wiedzę o tym mieście dzieci wykorzystały w specjalnych zadaniach, które polegały na rozpoznawaniu obrazków przedstawiających rzeczy związane z Krakowem oraz układaniu puzzli będących ilustracjami do legend.
Miło spędzony czas z legendami w bibliotece na pewno pozostanie w pamięci uczniów i zachęci do ich czytania nie tylko o tych miastach, ale i o rożnych zakątkach naszego kraju.

Justyna Stefańska

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.