News

KALENDARIUM SZKOŁY

KALENDARIUM SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

Termin Zadanie
4 września 2023 Rozpoczęcie roku szkolnego wg harmonogramu
13września 2023 Zebrania z rodzicami wg harmonogramu
13 września 2023 Rada Pedagogiczna
Wrzesień 2023 Wybory do Samorządu Uczniowskiego
29 września 2023 Klasowe obchody Dnia Chłopaka
13 października 2023 Akademia z okazji DEN
17października 2023 Pasowanie uczniów klasy I
8 listopada 2023 Konsultacje z rodzicami wg harmonogramu
9 listopada 2023 Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości
30 listopada 2023 Andrzejki
6 grudnia 2023 Mikołajki
13 grudnia 2023 Informacja o proponowanych semestralnych ocenach niedostatecznych
20 grudnia 2023 Jasełka środowiskowe
22 grudnia 2023 Wigilia szkolna
23-31 grudnia 2023 Zimowa przerwa świąteczna
10 stycznia 2024 Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej
12 stycznia 2024 Zakończenie pierwszego półrocza
17 stycznia 2024 Zebrania z rodzicami wg harmonogramu
29 styczeń -11 luty 2024 Ferie zimowe
24 stycznia 2024 Dzień Seniora
Luty/marzec 2024 Dzień otwarty
8 marca 2024 Klasowe obchody Dnia Kobiet
21 marca 2024 Pierwszy dzień wiosny
26 marca 2024 Konsultacje z rodzicami wg harmonogramu
Marzec 2024 Rekolekcje
28 marca-02 kwietnia  2024 Wiosenna przerwa świąteczna
30 kwietnia 2024 Akademia z okazji 3 maja
22 maja 2024 Zebrania z rodzicami wg harmonogramu
14-16 maja 2024 Egzamin Ósmoklasisty/ dni wolne od zajęć dydaktycznych
15 maja 2023 Informacja o niedostatecznych ocenach rocznych
8 czerwca Święto Rodziny/ piknik
5 czerwca 2024 Informacja o proponowanych ocenach rocznych
19 czerwca 2024  Dzień Europejski + Dzień Patrona
12 czerwca 2024 Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej
21 czerwca 2024 Zakończenie roku szkolnego

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

2-3 listopada 2023

2 maja 2024

14-16 maja 2024 – egzamin ósmoklasisty

31 maja 2024

10 czerwca 2024

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.