News

Podziękowanie dla sponsorów i darczyńców „Pikniku Rodzinnego”


Bardzo serdecznie dziękujemy raz jeszcze wszystkim sponsorom i darczyńcom „Pikniku Rodzinnego” w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie:


Piekarni „Majami”
Piekarni „Tyf – Pol”
Firmie „Midex” – p. Pawłowi Niestrój
Firmie „MAWINI”
Firmie „LAMBADA”
Firmie „Sushi World Częstochowa” – p. Annie Staszewskiej – Kucharczyk
Firmie „Szkółka drzew i krzewów„ – p. Bartelakowi, p. Kulasowi
Firmie „Body – Fixer” – p. Sebastianowi Jeruszce
Styl – Studio fryzjerskie – p. Monice Szulc – Kokot
Salonowi fryzjerskiemu – p. Jolancie Radolińskiej
Salonowi „Dotyk Piękna” – p. Marcie Sikorskiej „Make Up & Lashes”
Salonowi „Dotyk Piękna” – p. Sylwii Snopkowskiej
Punktowi Aptecznemu „ESKULAP” w Czarnym Lesie – p. Katarzynie Labocha
Stajni „Bajka”
Firmie Fox – Poland – p. Michałowi Kokotowi
Klubowi Kreatywnych Kobiet w Rybnej
Radnej Gminy Mykanów – p. Magdalenie Kierat
Radnemu Gminy Mykanów – p. Jackowi Sówce
Ks. Proboszczowi Andrzejowi Iglickiemu
Państwu Barcisiom
Państwu Czerw
Państwu Kopera
Państwu Stefaniak
Państwu Kucharczykom
Państwu Gołębiowskim
Państwu Koryto
Państwu Piętak
Państwu Jarzyn
Państwu Szabat
Państwu Bernaś
Państwu Młynek
Państwu Grzelak
Państwu Wolskim
Państwu Lotkowskim
Państwu Polak
Państwu Węgrzyn
oraz wielu anonimowym darczyńcom.


Dyrekcja, Nauczyciele, cała społeczność szkolna wraz z Radą Rodziców wyraża swą wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę, życząc wielu sukcesów i powodzenia w realizacji życiowych planów.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.