News

Ślubowanie klasy I Szkoły Podstawowej

23 października 2013 r. Pierwszaki ze Szkoły Podstawowej zostały pasowane na uczniów Zespołu Szkół w Czarnym Lesie. W tym roku szkolnym klasa pierwsza liczy 26 uczniów. Na uroczystość oprócz uczniów klasy I, wychowawczyni Renaty Paludkiewicz i nauczyciela wspomagającego – Eweliny Gondro przybyli: dyrektor Adam Jaros, wicedyrektor Piotr Paludkiewicz, grono pedagogiczne i uczniowie klas II – VI oraz rodzice Pierwszaków . Przygotowania do tej ważnej chwili trwały już od początku roku szkolnego. Pierwszaczki ćwiczyły recytację i śpiew, aby jak najlepiej zaprezentować swoje umiejętności. Przygotowana przez nich inscenizacja pokazała jak z „Żółtodziobów” stały się Uczniami. Zadania do wykonania przygotowała im dobra wróżka, która chciała odczarować ich żółte dzioby, otrzymane od innej obrażonej wróżki . Wykonując jej polecenia i zadania, uczniowie udowodnili, że wiedza, jaką posiadają, pozwala włączyć ich do „braci uczniowskiej”. Piękny śpiew, głośna deklamacja wierszy i odgadnięte zagadki sprawiły, że Pierwszaczki mogły być pasowane na prawowitych uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie.
Po części artystycznej nastąpiła część najważniejsza, czyli ślubowanie przed pocztem sztandarowym. Uczniowie ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, oraz swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pan dyrektor Adam Jaros dokonał symbolicznego pasowania, dotykając ołówkiem ramion swoich podopiecznych. Dzieci równocześnie otrzymały od wychowawczyń dyplomy upamiętniające tę chwilę oraz niebieskie i granatowe birety. Ważnym momentem było wręczenie prezentów od wszystkich uczniów szkoły podstawowej – Pierwszaki otrzymały od nich śliczne maskotki. Na zakończenie uczniowie klasy pierwszej dostali od rodziców rogi obfitości pełne słodyczy. Jak podniosłą chwilą jest Pasowanie na ucznia zrozumieli, gdy pozowali po uroczystości do zdjęć. Radość i dumę było widać w oczach zarówno dzieci, jak i rodziców. Po akademii osłodzono ich dzień wspaniałym poczęstunkiem. Ciastem zostali poczęstowani również nauczyciele oraz uczniowie całej szkoły. Wspomnienia związane z tą ważną imprezą zostaną w naszej pamięci oraz na fotografiach, które były robione w ciągu całej uroczystości (zdjęcia można obejrzeć w zakładce Galeria/Zdjęcia).

Opracowały: mgr Iwona Popczyk, mgr Anna Oberska – Wilk

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.