News

Szkolny konkurs recytatorski

Dnia 31.03.23r. w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski, aby zainteresować uczestników sztuką mówienia, recytacją; pielęgnować kulturę języka i zamiłowanie do literatury pięknej; umożliwić konfrontację i wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami i ich opiekunami.

W konkursie wzięło udział 23 uczniów, w trzech kategoriach wiekowych: klas I-III, IV-VI oraz VII-VIII. W młodszej grupie wiekowej uczniowie przedstawiali dwa utwory poetyckie, zaś w starszej repertuar obejmował utwór poetycki oraz fragment prozy.

Komisja konkursowa w składzie:

przewodnicząca: Marzanna Kudrzyn-Kowalska,

członkowie: Justyna Stefańska, Iwona Popczyk, Anna Rorat, Ewelina Gondro

oceniała prezentacje według następujących kryteriów: dobór repertuaru, interpretacja utworów, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny.

Wszyscy uczestnicy, na miarę swoich możliwości, bardzo dobrze się zaprezentowali.

W kategorii klas I-III przyznano:

miejsce I Mieszko Barciś kl. 3a,

miejsce II Filip Kubacik kl. 2a,

miejsce III Alicja Kokot kl. 1a.

W kategorii klas IV-VI przyznano jedynie miejsce I Julii Wolniewicz kl. 6, zaś w kategorii klas VII-VIII również przyznano jedynie miejsce I dla Leny Żurawskiej kl. 8b.

Wszyscy wyróżnieni recytatorzy wezmą udział w etapie gminnym konkursu recytatorskiego „Wrażliwość na słowa”. Życzymy powodzenia!!!

Uczestnicy szkolnego konkursu recytatorskiego otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy również nagrody książkowe. Serdecznie dziękujemy i gratulujemy!!!

oprac. Justyna Stefańska

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.