News

Tajemnica Świąt Bożego Narodzenia/Przy Wigilijnym stole

Dnia 20.12.2013r. odbyły się szkolne Jasełka oraz Wigilie klasowe. Uczniom występującym podczas montażu słowno-muzycznego przyświecały hasła: Tajemnica Świąt Bożego Narodzenia oraz Przy Wigilijnym stole w myśl słów Jerzego Lieberta:
Mały Chrystus smutny patrzy w drzwi i czeka
by pośród witających zobaczyć człowieka
.
Program artystyczny miał na celu wprowadzić wszystkich w świąteczny nastrój. Anioł przekazał zebranym prawdziwą tajemnicę świąt Bożego Narodzenia, a mianowicie zwiastował zebranym wielką radość-narodziny Zbawiciela! Maryja przekazała nam bardzo ważne słowa:
Niech uciszy się świat rozkrzyczany,
W siebie patrzeć niech wreszcie przestanie,
Wtedy pokój dotychczas nieznany
Spłynie w serca z Aniołów śpiewaniem
.
Uczniowie zasiadający przy wigilijnym stole przypomnieli prawdziwy sens obchodów Bożego Narodzenia, tradycje Wigilii: pojawienie się pierwszej gwiazdy, dzielenie się opłatkiem, dodatkowe nakrycie dla niespodziewanego gościa, dwanaście potraw, strojenie choinki, obdarowywanie się prezentami, wspólne kolędowanie.
Część słowną wzbogaciły pięknie wykonane przez uczennice Szkoły Podstawowej kolędy i pastorałki.
Anioły wraz z życzeniami przekazały drobne upominki dzieciom i pracownikom szkoły.
Na koniec wspólnej uroczystości ogłoszono wyniki konkursu świątecznego. W ramach którego uczniowie naszej szkoły wykonali świąteczne stroiki oraz kartki świąteczne, wszystkie prace zostały wykonane własnoręcznie. Przyznano I i II miejsca oraz wyróżnienia. Laureaci i wyróżnieni zostali nagrodzeni skromnymi, słodkimi upominkami.
II miejsce za wykonanie 4 kart świątecznych oraz stroika otrzymała Klaudia Rosa z kl. 1 A Gimnazjum.
I miejsce za wykonanie karty świątecznej oraz stroika otrzymała Karolina Kobyłkiewicz z kl. 1 A Gimnazjum.
Wszystkim uczestnikom konkursu świątecznego serdecznie dziękujemy za chęci, zaangażowanie i serce włożone w wykonanie prac plastycznych, dzięki którym mogliśmy poczuć świąteczny nastrój.
W uroczystości szkolnej jak i w konkursie świątecznym wzięli udział zarówno uczniowie Szkoły Podstawowej jak i Gimnazjum.

Przygotowanie i opracowanie: mgr Justyna Stefańska

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.