News

Wycieczka do Warszawy


11 grudnia uczniowie, głównie klas trzecich gimnazjum, byli na wycieczce w Warszawie. W ramach jej programu uczniowie zwiedzili Muzeum Historii Żydów Polskich i Sejm RP.
Muzeum Historii Żydów Polskich jest miejscem szczególnym. Podjęto w nim próbę ukazania wzajemnych, polsko – żydowskich relacji na przestrzeni ponad 1000 lat. Oczywiście największe emocje wśród uczniów wzbudziły dramatyczne losy Żydów w okresie II wojny światowej. Zapewne zdobyta wiedza przyda się im w trakcie zwiedzania obozów w Auschwitz i Birkenau, do których wybierają się w przyszłym roku.
W Sejmie RP większość naszych uczniów już była. Jednak tym razem wyjazd i obiad (w stołówce poselskiej) finansowane były przez Kancelarię Sejmu RP. Organizacją pobytu w naszym parlamencie zajmował się Pan Patryk Kubat, były uczeń naszej szkoły, a obecnie pracownik biura poselskiego Tomasza Jaskóły. Władza ustawodawcza, ze względu na swoje kompetencje, jest najważniejszym organem w naszej strukturze władzy. Uczniowie, przy okazji każdej wizyty w Sejmie RP komentują bieżące wydarzenia, kierując się wielką troską o dzień dzisiejszy i swoją przyszłość. Niestety, w ostatnich latach, kolejne zwiedzania wiążą się z coraz większymi utrudnieniami, głównie na zewnątrz całego kompleksu.

Jarosław Lubkiewicz

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.